"Wikbeslutet ger en välkommen möjlighet till omstart"

Beslutet ger utrymme att skapa en sund och främjande arbetsmiljö, skriver Aranka Botka Ncomo (C) Ledamot och Sven-Eric Svensson (C), ersättare tillsammans med övriga blågröna ledamöter i Region Uppsalas kulturnämnd.

Varje människa måste ges utrymme att utveckla sitt intellekt och sin kunskap för att kunna stå upp för sin egen och andras frihet. För att detta ska vara möjligt behövs både kultur och folkbildning.

Folkbildningstraditionen är stark i Uppsala län, vilket bland annat visas tydligt av länets elva verksamma studieförbund och två folkhögskolor. Dessa starka institutioner kommer vara nödvändiga för att möta samhällets utmaningar

Vi i Region Uppsalas kulturnämnd ser den potential som folkbildningen har och har därför fattat flera beslut för att såväl stärka folkbildningen som möta de kompetensbehov som finns i länet. Regeringen har varit tydlig med att folkhögskolorna kommer ha en viktig roll att spela för att stärka möjligheterna till vidareutbildning, omskolning och sysselsättning. Pengar till fler platser på allmän linje och platser med vård- och omsorgsinriktning har skjutits till och självklart ska även regionens folkhögskola vara med och bidra. Till hösten kommer därför Wiks folkhögskolas filial: Uppsala folkhögskola i Ultuna, erbjuda fler utbildningsplatser på allmän linje, vilket kommer att ge fler människor chansen att vidareutbilda sig. Vidare pågår en process för att starta ett omsorgsprogram på folkhögskolan där fler kan erbjudas utbildning att utföra de livsviktiga insatser som krävs inom vård och omsorg.

Kultursektorn är ett av de områden som drabbats hårdast av pandemin. Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik skedde det under mars– maj 6700 varsel inom kultur- och mediasektorn – att jämföra med 170 personer samma period förra året. Samtidigt har inställda evenemang skapat stora intäktsbortfall. För att på bästa sätt hjälpa denna sektor har vi i Regionen tidigarelagt utbetalningen av bidrag och stöd tillenskilda kulturskapare som offentliga institutioner. Detta görs för att både underlätta samt för att kunna bidra till den digitala omställning som nu sker för att anpassa sig till de nya restriktioner som finns.


Den varselvåg som nu drabbar kultursektorn gör också att vi måste utveckla och stärka folkbildningens estetiska utbildningar för att möta den mer turbulenta arbetsmarknad som väntar. I den regionala kulturplanen står det gällande Wiks folkhögskola att regionen ska prioritera att ”fördjupa och utveckla de estetiska linjerna var för sig och övergripande” och tisdagens beslut att göra en omstart av de estetiska utbildningarna går i linje med detta. Beslutet ger utrymme att skapa en sund och främjande arbetsmiljö och målet är att så snart som möjligt åter starta starka, högkvalitativa och moderna estetiska utbildningar som rustar kulturarbetare för den nya arbetsmarknaden.

Vi ser denna omstart som en mycket välkommen möjlighet att påbörja detta viktiga och nödvändiga arbete.

Vi tar kulturen och folkbildningen på allvar och fortsätter jobba för att genomföra den regionala kulturplanen 2019–2022. En stark folkbildning kommer att vara avgörande för att uppnå planens syften med folkbildning: Att stärka demokratin, påverka den egna livssituationen, utjämna utbildningsklyftor samt öka delaktigheten i kulturlivet. Med våra insatser blir det tydligt att vi fortsätter att ta kultur och folkbildning på allvar, inte minst i denna turbulenta tid.