Centerpartiet presenterar företagspolitik för omstart av Uppsala

Centerpartiet presenterade under måndagen ett nytt företagspolitiskt program på en digital pressträff livesänd via Facebook. Programmet är ett led i Centerpartiets ambition att göra Uppsala till en av landets 50 bästa företagarkommuner.

Företagsklimatet i Uppsala har gradvis försämrats sedan 2012 enligt Svenskt Näringslivs ranking av svenska kommuners företagsklimat. Kommunens bristfälliga företagsklimat medför att coronakrisen drabbar Uppsala hårdare än många andra kommuner. Antalet arbetslösa inskrivna hos Arbetsförmedlingen har exempelvis ökat med 40 procent i Uppsala län under 2020, mot 24 procent i hela landet.

- Uppsalas politiska ledning har inte prioriterat näringslivet på många år, de senaste åren har kommunen inte ens haft en handlingsplan för näringslivsutveckling. Den kanske viktigaste åtgärden vi ser är ett tydligare politiskt ledarskap i de här frågorna. Företagsfrågor av vikt ska beslutas i kommunstyrelsen som har ett övergripande ansvar, säger Victor Zhao-Jansson som varit ordförande för den företagspolitiska programkommittén.

Centerpartiets företagspolitiska program innehåller ett 30-tal åtgärder fördelade på sex områden för att varaktigt och långsiktigt förbättra näringsidkares villkor i Uppsala. Flera av åtgärderna handlar om att kommunen ska bli mer lyhörd.

- Ett vanligt klagomål från kommunens näringsidkare på kommunen rör den attityd de ofta möter från kommunala beslutsfattare och tjänstemän. Vi behöver etablera en bättre servicekultur i kommunen, och vill därför bland annat att alla negativa myndighetsbeslut ska kommuniceras muntligen till berörda näringsidkare. Då har de möjlighet att ställa frågor och få information om vad de kan göra annorlunda för att få ett positiva beslut nästa gång, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson.

- Vi vill också att kommunen ska bli bättre på att ta in synpunkter från näringsidkare och invånare i samband med planprocesser. En funktionell och tilltalande offentlig miljö är viktig för kommunens attraktivitet och för bland andra hotell- och restaurangföretag, säger Freija Carlstén, kretsordförande tillika ledamot i plan- och byggnadsnämnden.

Här kan du ta del av det företagspolitiska programmet.