Än finns chansen - förstör inte Uppsala slott

Denna text är en debattartikel av Jonas Petersson, Olle Romlin, Lena-Maria Jansson och Mats Åhlund som ursprungligen publicerades på UNT:s debattsida den 24 februari.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna meddelade förra veckan att de vill ha kvar Uppsala konstmuseum på Uppsala slott. För att lösa slottets problem med undermåliga lokaler och otillgängligt läge vill de tre partierna att slottet byggs ut samt kompletteras med en ”Katarinahiss” och äventyrsbaneliknande gångbroar. Med detta förslag menar Erik Pelling (S) att man gör slarvsylta av långbänken om nytt konstmuseum. Förslaget är emellertid en katastrof och det är snarast Uppsalas kulturhistoriska arv man gör slarvsylta av.

Uppsala slott och den kringliggande slottsparken är en unik kulturhistorisk miljö som varit skådeplats för flera viktiga och omvälvande skeenden i svensk historia från Gustav Vasa till i dag. Här hölls Uppsala möte, där Sverige definitivt övergav katolicismen och omfamnade Luthers läror. Här beslutades att Sverige skulle delta i det 30-åriga kriget, vilket i förlängningen gjorde Sverige till stormakt. Och här aviserade det självständiga Sveriges första regerande drottning sin abdikation, vilket innebar en ny ätt på Sveriges tron. Tillsammans med Domkyrkan, Botaniska trädgården, Carolina Rediviva och andra monumentala byggnader i centrum utgör Slottet dessutom en viktig del i en större kulturmiljö som är ensam i sitt slag och ett riksintresse för Sveriges kulturmiljövård.

Att en miljö är kulturhistoriskt värdefull och del av ett riksintresse innebär inte att ingenting någonsin får förändras i miljön. Det innebär dock att förändringar måste ske varsamt, med respekt för historien samt med kommande generationer och deras kulturarv i åtanke. Eventuella förändringar bör vara diskreta och syfta till att framhäva och förstärka miljöns kultur och historia. En spektakulär hiss på närmare 30 meter är allt annat än diskret, och en modernistisk tillbyggnad på slottet bryter med den kulturhistoriska miljön. Vi i Centerpartiet menar att vår uppgift som nutida beslutsfattare är att förvalta kulturhistorien, inte att förvanska den.

Ur kulturens perspektiv är Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Liberalernas förslag om förändringar på Uppsala slott extra beklagligt. Konsten borde vara det centrala i ett ärende som handlar om ett nytt konstmuseum. Genom de massiva ingrepp som föreslås i den känsliga kulturmiljön reduceras konsten dock till en perifer fråga, och huvudfråga blir i stället frågan om slottsmiljöns förvanskning. Det som skulle kunna vara en fruktbar diskussion om vilket lokaliseringsalternativ som ger mest och bäst kultur för pengarna förvandlas till en kamp för att skydda ett viktigt stycke historisk kultur. Ett konstmuseum bör lyfta kulturen, inte rasera ett kulturarv.

Just för att kulturen i Uppsala ska få ett lyft förordar vi i Centerpartiet att konstmuseet ska flyttas till kvarteret Kaniken. Denna lokal är tillräckligt stor för att inhysa ett större konstmuseum varför inga omfattande tillbyggnader behövs. Kanikens mer centrala läge inbjuder till spontana besök och ökar kännedomen om museet – med dagens perifera läge uppe på Slottet vet många Uppsalabor dessvärre inte ens om att det existerar. Det centrala läget på plan mark gör också Kaniken till ett mer tillgängligt alternativ som inte kräver investeringar i sensationella hissattraktioner. Avslutningsvis så skulle Kaniken inte bara bli ett lyft för kulturen utan också bidra till liv och rörelse runt åstråket och bli ett lyft för restauranger, kaféer och butiker i området.

Med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Liberalernas förslag behöver även konsekvenserna av en hiss adresseras, både vad gäller stadens siluett och miljöpåverkan. Vilka kulturlager kommer förstöras av fundamentet, och vilka blir konsekvenserna för miljön och stadens vattenförsörjning av ett djupt fundament i den känsliga Uppsalaåsen? Fundamentet kan inte placeras så att den framtida konstparken runt slottet påverkas. Inte heller så att dagens parkområde avlägsnas.

Förespråkarna av Slottetalternativet avser avgöra frågan om konstmuseets framtida placering i kommunstyrelsen, eftersom de har majoritet där men inte i kommunfullmäktige. Detta menar vi är ett odemokratiskt förfarande. Ett beslut om stora förändringar av en känslig kulturhistorisk miljö i och stadens siluett bör avgöras i fullmäktige. Det är ett oförsvarligt slöseri med skattepengar att i kommunstyrelsen besluta om en inriktning som man vet inte har stöd i fullmäktige. Det innebär att kommunen kommer lägga stora summor på att i detalj utreda ett investeringsförslag som i slutändan kommer att avslås av fullmäktige.

Vi betvivlar inte att ni i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna som arbetade fram lokaliseringsförslaget hade de bästa av intentioner. Med facit i hand blev det emellertid riktigt dåligt. Den lokala pressen har tydligt lyft både den odemokratiska hanteringen av ärendet och nackdelarna med placeringen. Enligt samrådet om konstmuseets framtida lokalisering motsätter sig Uppsalas invånare förslaget. Uppsalas näringsliv är emot förslaget. Uppsalas kulturliv är emot förslaget. Majoriteten i kommunfullmäktige är emot förslaget. Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Liberalernas koalitionspartners i Miljöpartiet är emot förslaget. Till och med inom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna finns företrädare som är emot förslaget.

Vi ber er därför att lägga den politiska prestigen åt sidan och inte framhärda med en slottssatsning som ingen efterfrågar och som skulle innebära oåterkalleliga konsekvenser för Uppsalas kulturhistoriska miljö.