ge inte upp tankarna på ett utvecklat konstmuseum

Utöver kommunen finnas alla möjligheter att hitta privata intressenter som kan bidra till finansieringen, skriver Olle Romlin med flera i en debattartikel publicerad i UNT den 16 maj 2021.

I början av året gick vågorna höga i debatten om Uppsala konstmuseums framtida placering. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna ville att konstmuseet skulle placeras i ett om- och tillbyggt Uppsala slott. Efter kraftig kritik från oss i oppositionen, från kulturlivet, från näringslivet, från lokalpressen och från Uppsalas allmänhet drog de tre partierna tillbaka förslaget i slutet av mars. Vi i Centerpartiet välkomnar att förslaget drogs tillbaka.

Det verkar emellertid som att inte bara placeringsförslaget drogs tillbaka, utan också ambitionen om ett utvecklat konstmuseum. Det tycker vi i Centerpartiet är olyckligt.

När Uppsala konstmuseum inhystes på Uppsala slott 1995 var avsikten att det skulle vara en tillfällig placering tills kommunen med samarbetspartners hittade mer ändamålsenliga lokaler. Efter 26 år i ”tillfälliga” lokaler är det hög tid att kommunen hittar en permanent lösning. Det försök som gjorts av nuvarande styre har kommit längre än något tidigare försök. För detta förtjänar de en eloge, även om det förslag Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna slutligen landade i inte blev bra. Att de inte fick gehör för sitt föredragna alternativ är inget skäl att lägga hela frågan om en utvecklad konstverksamhet i malpåse. Det är dock vad man gör genom att föreslå att konstmuseet ska ligga kvar på slottet i nuvarande form. Det finns alternativa placeringar.

Först och främst alternativet Kaniken som redan är grundligt utrett och som förordats av Centerpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet. I argumentationen för att placera konstmuseet på slottet återkom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna ständigt till ett argument – slottet skulle vara en billigare lokal än Kaniken. Enligt preliminära beräkningar skulle slottet kosta kommunen 15,2-16,1 miljoner kronor per år, mot 15,9-20,0 miljoner kronor för Kaniken.

Centerpartiet kan respektera om den något högre uppskattade kostnaden för Kaniken är en röd linje som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna inte vill överträda. Men låt oss då gå vidare med en placering på Kaniken som inriktning men med budgetramen för en placering på slottet. De två budgetramarna överlappar varandra, så det är möjligt att ett konstmuseum på Kaniken kan rymmas inom ramen. I annat fall vill Centerpartiet söka samarbeten och externa finansiärer för den överskjutande kostnaden. Uppsala har ett vitalt näringsliv som har mycket att vinna på en attraktiv och välbesökt stadskärna. Därtill finns stiftelser och ideella krafter som verkar för att främja kultur i Uppsala. Det är inte otänkbart att kommunen genom samarbete kan hitta lösningar som både stärker kommunens kulturliv, främjar näringslivet i centrum och sänker kommunens kostnader.

Dessutom har en grupp personer med bakgrund inom fastighet, arkitektur, konst och finans aviserat att de är villiga att bygga ett nytt konstmuseum på kommersiell basis. Det mesta rörande initiativet är ännu oklart; vi har inte sett förslag på vare sig kalkyl, placering eller utformning. Kommunen bör dock åtminstone utforska deras idéer och hålla dörren öppen för att genom detta initiativ utveckla kommunens konstverksamhet. Centerpartiet vill se ett livskraftigt kultur-, idrotts- och föreningsliv i Uppsala kommun som står starkt på egna ben och inte är helt beroende av kommunen. Ett privat initiativ för ett nytt konstmuseum vore ett steg i den riktningen.

Om den långa och dyra hittillsvarande processen för att utveckla Uppsalas konstverksamhet landar i att konstmuseet i nuvarande form ska vara kvar på Uppsala slott så anser Centerpartiet att vi i politiken behöver ha en bredare debatt om kvalitet kontra kvantitet och vad vi faktiskt vill med kulturpolitiken. Om vi som kommun inte är villiga att finansiera ett konstmuseum av hög kvalitet som kan locka besökare från hela regionen, bör vi då finansiera ett konstmuseum över huvud taget?

En halvmesyr kombinerar ofta det sämsta av två världar – man får inte de värden en rejäl satsning skulle resulterat i, samtidigt som man ändå får ta en betydande del av de kostnader det skulle ha inneburit. Kanske är det i så fall bättre att de resurser som planeras avsättas för Uppsala konstmuseum i stället satsas på att utveckla andra delar av Uppsalas kulturliv, så att dessa i större utsträckning kan stärka Uppsalas kulturprofil och attrahera människor från både när och fjärran.

Olle Romlin (C)
Ledamot i kulturnämnden

Lena-Maria Jansson (C)
Ersättare i kulturnämnden

Jonas Petersson (C)
Gruppledare