Stort stöd för Centerpartiets linje i samråd om sydöstra stadsdelarna

Genomgången av de yttranden som inkommit i samrådet om kommunens byggplaner i de sydöstra stadsdelarna visar att en majoritet av yttrandena är kritiska. De flesta som yttrat sig förordar liksom Centerpartiet en försiktigare utbyggnad som tar större hänsyn till naturvärden och områdets befintliga karaktär.

Under tisdagen informerades kommunstyrelsens arbetsutskott om innehållet i de närmare 2 000 yttranden som inkommit i samrådet om den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna. En klar majoritet av de inkomna yttrandena förordar precis som Centerpartiet en mindre och mer varsam utbyggnad, som tar större hänsyn till områdets stora naturvärden och befintliga karaktär. Utöver många kritiska yttranden från privatpersoner här även Länsstyrelsen uttryckt skarp kritik.

- Jag är glad men inte överraskad över det starka stödet för Centerpartiets linje om en försiktigare utbyggnad. Jag upplever att vi fått mycket positiv respons på vårt motstånd mot bland annat omfattningen, mot bron genom Årike Fyris och mot bebyggelsen på jordbruksmark, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson (C).

Bakgrunden till byggplanerna i de sydöstra stadsdelarna är det avtal som i januari 2018 slöts mellan staten, region Uppsala och Uppsala kommun. Enligt avtalet ska Uppsala kommun bland annat bygga cirka 20 000 bostäder kring Bergsbrunna mot att staten anlägger två extra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm.

Enligt den information som gavs på dagens sammanträde är inriktningen för det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen att inte göra några väsentliga förändringar, trots omfattande kritik från länsstyrelse, boende, med flera. Centerpartiet är kritiska till att kommunen väljer att ignorera de synpunkter som inkommit.

- Jag tycker det är arrogant att efter så kraftig kritik från både sakkunniga och berörda inte göra några väsentliga ändringar. Men trots kommunens inställning är jag hoppfull om att byggplanerna kan bantas betydligt. För ett par år sen var vi ensamma motståndare till de här planerna. Sedan dess har tre partier till svängt och blivit om inte direkt kritiska så i alla fall klart skeptiska. Med det här starka folkliga stödet har jag förhoppningar om att ytterligare partier kan svänga eller att de partier som är kritiska tillsammans kan bli tillräckligt stora för att stoppa nuvarande planer efter valet, avslutar Jonas Petersson.