Centerpartiet står fast vid nej till betongstad i sydöstra stadsdelarna

Centerpartiet fortsätter att förorda att utbyggnadsplanerna av de sydöstra stadsdelarna bantas kraftigt och att spårvägar och bron genom naturreservatet Årike Fyris stryks ur planerna. Detta sedan kommunen under måndagen kommunicerat ett uppdaterat förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna.

Under måndagen presenterade Uppsala kommun det slutgiltiga förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Trots skarp kritik från länsstyrelsen och 1 800 huvudsakligen negativa samrådsyttranden så innehåller förslaget till fördjupad översiktsplan mycket små förändringar jämfört med det tidigare utställningsförslaget. Centerpartiet står därför fast vid sin tidigare kritik att exploateringen är för omfattande samt att spårvägar och bron genom naturreservatet Årike Fyris bör utgå ur planen.

- Det är anmärkningsvärt och bedrövligt att styret lägger fram ett förslag med så obetydliga förändringar när så många berörda så tydligt uttryckt att de inte vill se den här omdaningen av sin boendemiljö. De 1 800 yttranden som inkommit till kommunen gällande omdaningen av ett område där det bor 10 000 personer kan jämföras med de 1 200 yttranden Stockholm fick in om förslaget om Nya Slussen, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson.

Följetongen om de sydöstra stadsdelarna inleddes i januari 2018 då Uppsala kommunfullmäktige godkände ett avtal med staten om bland annat fyra spår mellan Uppsala och Stockholm samt kraftig exploatering av Bergsbrunna med omnejd. Centerpartiet valde vid detta tillfälle som enda parti i kommunfullmäktige att rösta nej, med hänvisning till den kraftiga bebyggelsen, avtalets begränsande skrivningar om spårväg samt att beslutet inte föregicks av någon medborgardialog.

- Centerpartiet har konsekvent motsatt sig de föreslagna byggplanerna för de sydöstra stadsdelarna eftersom vi inte tror på den här stadsbyggnadspolitiken. Vi tror på en grön och varsam utveckling av hela kommunen, vi vill att de sydöstra stadsdelarna ska vara mer än en sovstad för Stockholmspendlare och vi vill värna områdets naturvärden och jordbruksmark, säger Jonas Petersson.