Centerpartiet begär oberoende granskning av försäljningen av gottsunda centrum

Centerpartiet begär en oberoende granskning av processen för att sälja Gottsunda centrum. Förloppet har präglats av bristfällig ägarstyrning och kantats av motstridiga uppgifter och Centerpartiet vill nu ha svar på vilka uppgifter som stämmer samt vilka felaktigheter som eventuellt förekommit.

- Jag vill se en oberoende granskning av försäljningsprocessen. Det kommer hela tiden motstridiga uppgifter från å ena sidan kommunledningskontoret och å andra sidan UKFAB:s styrelse om vad som sker i processen. Vi behöver gå till botten med vem som gjort vad och vilka fel som kan ha begåtts. Ska vi genomföra en sådan här stor affär måste vi ha ett ordentligt kunskapsunderlag och vara professionella, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson.

Gottsunda centrum ägs av bolaget Uppsala Kommun Fastighets AB (UKFAB), som i sin tur ägs av det kommunala moderbolaget Uppsala Stadshus AB (USAB). Petersson är förutom gruppledare för Centerpartiet också ledamot i USAB:s styrelse.

- Vi i styrelsen för moderbolaget USAB har fått mycket knapphändig information under processen. Det har exempelvis förekommit väldigt olika värderingar av Gottsunda centrum, där kommunledningskontoret försäkrat oss om att just deras värdering är korrekt medan bolagets värdering, som också är genomförd av en kvalificerad extern aktör är felaktig. Men vi har inte fått några uppgifter om vilka antaganden och scenarier som ligger till grund för de olika värderingarna. På sådana grunder kan vi omöjligt fatta ett välgrundat beslut, menar Petersson.

Under processens gång har Centerpartiet vid upprepade tillfällen kritiserat kommunens ägarstyrning. Den politiska ledningen har i bolagsordning, ägardirektiv och andra formella verktyg för ägarstyrstyrning gett direktiv om att UKFAB ska utveckla sin verksamhet, medan man via informella kanaler gett direktiv om att bolaget ska avveckla sin verksamhet.

- Centerpartiet står bakom inriktningen att sälja Gottsunda centrum, men vi är måna om att inte rea ut kommuninvånarnas tillgångar till underpris. Ska vi säga ja till eventuella bud på Gottsunda centrum måste vi ha ett bra och tillförlitligt underlag, och en oberoende granskning tror jag kan bidra till att vi får ett sådant, avslutar Petersson.