Uppsala sämst i landet på att värna jordbruksmark - Centerpartiet kräver bättring

Enligt en ny rapport från Jordbruksverket är Uppsala kommun sämst i Sverige på att värna sin jordbruksmark. Centerpartiet kräver nu att kommunen bättrar sig och föreslår i en motion att kommunen ska ta fram en riktlinje för att bättre värna jordbruksmark.

- Jordbruksmark är en oersättlig och ändlig resurs som behövs för vår livsmedelsproduktion och är viktig för vår beredskap för kriser och störningar. Eftersom jordbruksmark binder kol är det dessutom en viktig tillgång i kampen mot klimatförändringarna, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson (C).

Jordbruksverket släppte under hösten rapporten Exploatering av jordbruksmark 2016-2020. Under den granskade perioden exploaterades 3 045 hektar oersättlig jordbruksmark i Sverige. Uppsala län sticker ut som det län där exploatering av jordbruksmark ökat mest jämfört med perioden 2011-2015, och Uppsala kommun sticker ut som den kommun som exploaterat överlägset mest jordbruksmark. I Uppsala exploaterades 116,8 hektar jordbruksmark under perioden, närmare 25 hektar per år.

- Jordbruksmarken på Uppsalaslätten hör till landets bördigaste, så den är särskilt angelägen att värna. Ibland måste även jordbruksmark tas i anspråk för andra viktiga ändamål, så Centerpartiet säger inte kategoriskt nej till allt byggande på jordbruksmark. Men vi tycker att kommunen behöver uppvärdera jordbruksmarken och ta fram en riktlinje för en bättre avvägning mellan jordbruksmarkens bevarande och andra vällovliga ändamål, fortsätter Jonas Petersson (C).

Bostadsbebyggelse är det dominerande skälet till att jordbruksmark exploateras. Enligt Jordbruksverket svarade bostadsbebyggelse för 81 procent av exploateringen på jordbruksmark 2016-2020. Annan bebyggelse svarade för 10 procent av exploateringen, anläggning av vägar svarade för 8 procent och anläggning av järnväg svarade för 1 procent.

- Bara inom ramen för utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna planerar Uppsala kommun att exploatera hundratals hektar jordbruksmark de kommande åren. De stora arealerna jordbruksmark som tas i anspråk för projektet är ett av många argument för en grönare och mer varsam utveckling av hela Uppsala, avslutar Jonas Petersson.