Så får Uppsala mer järnväg och mindre betongstad

Centerpartiet vill se en varsammare utveckling av de sydöstra stadsdelarna och föreslår därför en konstruktiv lösning för mer järnväg och mindre betongstad. Nedanstående text publicerades ursprungligen som debattartikel i UNT den 26 februari 2022.

I januari 2018 godkände alla partier i Uppsala kommunfullmäktige utom Centerpartiet det så kallade fyrspårsavtalet med staten. Staten åtog sig i avtalet att anlägga två nya järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm till senast 2034. Uppsala kommun åtog sig i gengäld att bygga 33 000 nya bostäder till 2050, bland annat genom omfattande exploatering av Bergsbrunna, Sävja och Nåntuna.

Fyra år senare saknas finansiering för de avtalade järnvägsspåren i förslaget till nationell infrastrukturplan, och Trafikverket föreslår att projektet skjuts på framtiden. Uppsala kommun har samtidigt lagt stora resurser på att uppfylla sin del av avtalet och planerat för en aggressiv förtätning och fullständig omdaning av kommunens sydöstra delar. I takt med att allt fler insett vilken utveckling kommunfullmäktige sade ja till när avtalet godkändes har en stark folkopinion vuxit fram mot planerna. Detta har föranlett att flera partier svängt och anslutit till Centerpartiets linje – nej till betongstaden.

Då Uppsalas politiska ledning envist driver planerna för de sydöstra stadsdelarna vidare trots att staten backar från sina åtaganden finns en risk för att Uppsala får det sämsta av två världar: den betongstad i sydöstra Uppsala som få vill ha, utan att få de välbehövliga järnvägsspår som är skälet till att den byggs. Med facit i hand kan vi konstatera avtalet med staten var ett misstag, nu är det dock påskrivet. Centerpartiet vill vara en konstruktiv röst i Uppsalapolitiken och vi vill se en lösning som resulterar i mer järnväg och mindre betongstad. Det är angeläget för hela Uppsala att de nya järnvägsspåren byggs, men staten har svårt att hitta finansiering för detta. Samtidigt är det angeläget för oss i Centerpartiet och för många kommuninvånare att sydöstra Uppsala utvecklas mer varsamt än vad som nu planeras. Ett alternativ kan vara att:

  1. Uppsala går in med en del av den finansiering som staten själv hittills inte lyckats få fram,
  2. Staten i gengäld accepterar att Uppsalas bostadsåtagande minskas i motsvarande utsträckning, samt
  3. Kommunen ges större frihet att placera resten av bostadsåtagandet med hänsyn till lämplighet och hållbarhet.

Om Uppsala går in med 10 procent av finansieringen (1,3 mdkr) för de nya järnvägsspåren stryks med andra ord 10 procent av kommunens bostadsåtagande (3 300). Om Uppsala går in med 20 procent av finansieringen stryks 20 procent av bostäderna, etc. För staten skulle denna lösning innebära en kraftigt förbättrad samhällsekonomisk kalkyl för fyrspårsutbyggnaden, varmed det blir lättare för dem att få fram huvuddelen av finansieringen för de nya spåren. Att kommunens bostadsåtagande minskar och delar av resterande bostäder kan uppföras på andra platser än sydöstra Uppsala skulle skapa förutsättningar för att utveckla de sydöstra stadsdelarna varsamt, med hänsyn till områdets naturvärden och med respekt för de boendes önskemål. Det skulle också skapa förutsättningar för att utveckla hela kommunen på ett sätt som är både mer hållbart och mer samhällsekonomiskt. Centerpartiet ser till exempel gärna att en del av bostäderna byggs i Storvreta, Vattholma och Skyttorp. Hit finns redan effektiv spårbunden kollektivtrafik med outnyttjad kapacitet, utan investeringar i dyra spårvägar eller brobyggen genom känsliga naturreservat.

Vi är de första att medge att ovanstående lösning inte är optimal. Infrastrukturen mellan regioner är ett statligt ansvar. Det bör inte vara en kommunal sak att betala för investeringar i sådan infrastruktur, varken i form av bostäder eller i form av rena pengar. Läget att Uppsala kommun ska betala för statlig infrastruktur försattes vi dock i redan när kommunfullmäktige sade ja till fyrspårsavtalet, det vi nu föreslår är bara en delvis annan form av betalning. En bättre form, som säkrar en för Uppsala viktig infrastrukturinvestering och möjliggör en grön och hållbar utveckling av hela kommunen.


Ehsan Nasari (C)
Toppkandidat till kommunfullmäktige

Jonas Petersson (C)
Gruppledare och 2:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden

Victor Zhao-Jansson (C)
Kretsordförande och ledamot i plan- och byggnadsnämnden