Lyft upp antikorruptionsarbetet på den politiska agendan

Uppsala kommun behöver prioritera upp sitt arbete mot korruption. Det skriver Ehsan Nasari, Jonas Petersson och Victor Zhao-Jansson idag på UNT Debatt. Nedan återfinns hela debattartikeln samt mer information om korruption i svenska kommuner.

Sverige har länge ansetts ha en låg korruption vid en internationell jämförelse. Men det finns oroande tecken på att utvecklingen går åt fel håll. Rena mutor och bestickning är kanske det man först tänker på när man talar om korruption. Men korruptionen kan omfatta mycket mer än så. Missbruk av en förtroende- och maktställning hör till exempel också hit, som att ge vänner och bekanta olika förmåner eller jobberbjudanden.

Den tidigare generaldirektören för Riksrevisionsverket och undergeneralsekreterare för FN:s internrevision, Inga-Britt Ahlenius, menar att korruptionens utbredning i offentlig sektor är mer utbredd i Sverige än många tror.

I Sverige finns tecken på att affärsuppgörelser, tillsättning av tjänster och affärskritisk information skett genom kontakter som gynnat en part framför en annan. Ett annat exempel är Coronakommissionens svårigheter att få ut handlingar och beslut från Regeringskansliets krisgruppsmöten, något som bland annat kritiserats av Ulrik Åshuvud, styrelseordförande i organisationen Transparency International Sverige.

Vi har sett en utveckling sedan 90-talet där det offentliga, civilsamhället och näringslivet samverkar i allt större utsträckning. Det offentliga söker hjälp i olika konstellationer för att klara av framtidens utmaningar och välfärdsuppdraget. Gränsytorna mellan de olika aktörerna, där rollfördelningen inte alltid är klar, riskerar då att bli en gråzon för korruption.

En annan utveckling som vi sett sedan 80-talet är ökningen av antalet kommunala bolag, något som även har skett i Uppsala kommun. De kommunala bolagen verkar inte sällan i gråzonen mellan det offentliga och privata. I en ny studie beskriver forskarna Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson och Emanuel Wittberg att fler kommunala bolag leder till höjda korruptionsnivåer. Bolagiseringen riskerar att rubba konkurrensen och marknaderna. Svårigheter uppstår att utöva insyn och utkräva politiskt ansvar. Beslut kan inte överklagas på samma sätt som till exempel nämnders myndighetsbeslut. Ägarstyrningen har ofta brister och de kommunala bolagen är dessvärre också överrepresenterade i Brottsförebyggande rådets granskningar av den ekonomiska brottsligheten.

Ett sätt att minska risken för korruption enligt forskarna är att en kommun tydligare fokuserar på sitt kärnuppdrag som är skola, barn och äldreomsorg i världsklass, och undviker att leka näringsliv. Ett annat sätt är att arbeta enligt så kallade integritetsbaserade metoder, det vill säga mer information och utbildning inom området.

Forskningen visar att länder som har en låg korruption, hög rättssäkerhet och opartiska institutioner också är mer demokratiska och har en bättre ekonomisk utveckling. Därför tycker Centerpartiet att arbetet med antikorruption bör hamna högre upp på Uppsala kommuns agenda.

Ehsan Nasari
Toppkandidat till kommunfullmäktige

Jonas Petersson
Gruppledare

Victor Zhao-Jansson
Kretsordförande


Mer information

What Happens when Municipalities Run Corporations? Empirical Evidence from 290 Swedish Municipalities.
Studie från 2020 av Andreas Bergh, Gissur O Erlingsson och Emanuel Wittberg om sambandet mellan antalet kommunala bolag och graden av upplevd korruption.

Intervju med Inga-Britt Ahlenius
Intervju med Inga-Britt Ahlenius, f d generaldirektör för Riksrevisionen och undergeneralsekreterare för FN:s internrevision. I intervjun berör Ahlenius bland annat den utbredda risken för korruption i svenska kommuner.

Intervju med Ulrik Åshuvud
Intervju med Transparency International Sveriges ordförande Ulrik Åshuvud om att Sverige halkar efter våra grannländer i det stora korruptionsindexet Corruption Perceptions Index (CPI).

Korruption, maktmissbruk och legitimitet
Antologi om korruption och maktmissbruk bland annat i svenska kommuner och på svenska myndigheter, skriven av några av landets främsta experter på området.

Korruption i Sverige har underskattats
Artikel av forskarna Andreas Bergh, Gissur O Erlingsson och Richard Öhrvall i facktidskriften ekonomisk debatt om förekomsten av korruption i Sverige.

Hur korrupt är Sverige - egentligen?
Debattartikel av juridikprofessor Olle Lundin om korruptionens utbredning i Sverige med konkreta exempel från Kommunsverige.

Hur mycket korruption finns i Sverige?
Diskussion om i vilken utsträckning korruption förekommer i Sverige och vilka uttryck den tar i Svenska Dagbladets podcast Ledarredaktionen. I podcasten medverkar ledarskribenten Isak Rutqvist, professor Olle Lundin och revisionsexperten Inga-Britt Ahlenius.