Nej till strandskyddsreformen svek mot landsbygden

Under alldeles för lång tid har Sveriges landsbygd inte kunnat utvecklas till sin fulla potential, på grund av ett orättvist och icke-flexibelt strandskydd. Därför drev Centerpartiet på för en strandskyddsreform inom ramen för Januariavtalet. Den proposition som regeringen nu lagt på Riksdagens bord innebär fler möjligheter för kommunerna, som har den bästa lokalkunskapen, att själva avgöra var det lämpar sig att bygga strandnära.

Sveriges kommuner har länge hållits tillbaka av det förlegade regelverket, inte minst Uppsala som är landets största landsbygdskommun. Vi ser otaliga exempel på när byggnation tillåtits vid vatten i städerna, men blivit otänkbart när människor på landsbygden vill bygga i närheten av en sjö eller ens en uttorkad bäckfåra. De gröna näringarna och turistföretag har hindrats i att utveckla sina verksamheter, såsom att uppföra maskinförråd eller i att erbjuda vatten- eller strandnära aktiviteter. Denna haltande lagstiftning har urholkat tilltron till lagen, men samtidigt tydligt belyst varför den behöver reformeras.

Det generella strandskyddet föreslås nu minska från 100 till 25 meter vid små insjöar och smala vattendrag. Det blir då lättare att få dispens eller upphäva det återstående strandskyddet på dessa platser. Därtill ges Länsstyrelsen ökade möjligheter att stärka strandskyddet i vissa högexploaterade områden för att stärka tillgången till strandnära natur där behovet finns.

Att de lokala förutsättningarna ska tas mer hänsyn till är en viktig del av det nya regelverket. Det är orimligt att samma modell ska gälla för alla Sveriges vattennära områden. En statlig utredning ska titta specifikt på hur lantbruket och de areella näringarna ska få bättre villkor gällande strandskyddets utformning, just för att uttryckligen adressera dessa verksamheters speciella behov.

För Uppsala öppnar förslagen upp långt fler möjligheter att erbjuda fler att bygga och bo utanför stadsgränsen. Det är i grunden orimligt att vår kommun inte haft fullt mandat att själva besluta i ärenden som rör rätten att bygga sjöbodar eller lägga ut bryggor. I Uppsala har dessutom de befintliga strandskyddsreglerna tillämpats på ett mycket bokstavstroget sätt. Mittenstyret har upprepade gånger avslagit ansökningar om dispenser i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Å ena sidan får kommuner vara huvudmän för skola, barnomsorg och äldrevård, men å andra sidan får man inte avgöra var strandnära bebyggelse är lämplig. Nu kan denna ordning ändras, och det är hög tid att så sker. Kommunerna kan nu få rätt att peka ut så kallade strandnära utvecklingsområden i sitt planarbete, något som självklart samordnas med Länsstyrelsen. Till skillnad mot dagens system, kommer dessa kunna föreslås så länge de finns i ett område med god tillgång på obebyggd mark eller finns särskilt viktiga värden för natur eller friluftsliv. Vi i Centerpartiet har därför lagt en motion i Uppsalas kommunfullmäktige om att omedelbart kartlägga vilka områden i vår kommun som kan komma i fråga för detta.

Partierna bakom Januariavtalet kunde, trots skilda utgångspunkter kring strandskyddets funktion, finna en gemensam väg för att genomföra förslaget. Det är märkligt att andra partier som säger sig värna äganderätten och vill stärka landsbygdens villkor, inte backar upp det. M, KD och SD måste svara på varför de – i likhet med Vänsterpartiet – yrkar på avslag inför Miljö- och jordbruksutskottets behandling av propositionen. Även om man motsätter sig de delar som rör skärpningar av skyddet kring de större städerna, finns det inget som hindrar dem att gå med på förenklingar av skyddet på landsbygden.

Centerpartiet kommer fortsätta driva på för att ett flexibelt och rättvist strandskyddsregelverk kommer på plats. Inte minst för att på riktigt stärka attraktionskraften och utvecklingspotentialen för landsbygden. För hela landets såväl som för Uppsala kommuns bästa.

Freija Carlstén (C), Riksdagskandidat Uppsala län

Mattias Johansson (C), Ledamot av Arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun

Victor Zhao-Jansson (C), Kommunkretsordförande och ledamot av Plan- och byggnadsnämnden Uppsala kommun

Mats Åhlund (C), Andre vice ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Uppsala kommun

 

Publicerad i UNT 2022-04-10