Pressmeddelande om äldrevården

Centerpartiet i Uppsala är starkt kritisk till Socialdemokraternas utspel i media om avskaffandet av Uppsalabornas frihet att välja själva inom äldreomsorgen. Socialdemokraterna behöver hitta en anledning till varför de har misslyckats med äldreomsorgen i Uppsala kommun efter att ha styrt i åtta år, och vill nu ge de upphandlade företagen skulden.

I en rapport som äldreförvaltningen har tagit fram, ”Översyn av boendeformer”, framgår det att nettokostnaden för särskilda boenden i äldreomsorg per kommuninvånare är låg i Uppsala kommun i jämförelse med övriga kommuner. I Socialstyrelsens öppna jämförelser som görs av hemtjänst och särskilt boende ligger också de privata och idéburna utförarna högre i kvalitetsparametrar i jämförelse med egen kommunal regi. Utmaningen i Uppsala kommun är alltså inte driftsformen.

  • Socialdemokraterna har haft chansen att ändra utvecklingen inom äldreomsorgen i åtta år. Att tre månader innan valet ge sig på de upphandlade företagen för sitt eget bristande ledarskap är provocerande. Huvudproblemet är att man inte har haft tillräcklig fokus på kravställning och uppföljning av kvalitén inom äldreomsorgen, säger Rigmor Stenmark, andre vice ordförande i äldrenämnden.

En annan utmaning är kommunens egna särskilda boenden, där många är i så pass dåligt skick att de skulle behövas renoveras. Detta kräver att man investerar i äldreomsorgen. Men

2020 spenderade 94 procent av landets kommuner mer pengar än Uppsala på sina äldreboenden, räknat per person som bor där.

  • Äldreomsorgen behöver mer resurser. Vi behöver utbilda personal, rusta våra särskilda boenden och satsa på att få bra chefer. I stället för att prioritera kärnverksamheten i vår kommun driver det S-ledda styret på med dyra spårvagnsprojekt i miljardklassen. Pengar som vi skulle behöva investera i barn- och äldreomsorgen, skolan och föreningslivet. Det är anmärkningsvärt att man skyller sitt eget bristande ledarskap på upphandlade företag, säger Ehsan Nasari, första namn på Centerpartiets lista till kommunfullmäktige.

Uppsala har idag en av Kommunsveriges högsta låneskulder, både mätt i absoluta tal och mätt per invånare, vilket byggt in en stor räntekänslighet i kommunens verksamhet. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner kommer dessutom de kommande åren att bli ekonomiskt tuffa för kommunsektorn.

Det pågår en brottsutredning angående det som gjorde att avtalet med Attendo hävdes och det råder förundersökningssekretess. I detta skede går det inte att på ett objektivt sätt utvärdera vad, vem eller vilka som brustit och gjort att enskilda personer missbrukat välfärdssystemet.

  • Att mitt under en brottsutredning, när inte alla korten kan läggas på bordet, peka ut brukarnas frihet att välja utförare är ohederligt. Det kan vara så att det som hände med Attendo möjliggjorts på grund av kommunens egna brister i uppföljning och tillsyn, säger Jonas Petersson, gruppledare för Centerpartiet. I stället för att fokusera på hur vi ska förbättra kvalitén inom äldreomsorgen vill Socialdemokraterna dra undan mattan för Uppsalas äldre att själva välja utförare.

Centerpartiet vill prioritera följande inom äldreomsorgen:

  • Satsa mer resurser på att öka personalens kompetens och att det blir mer attraktivt att jobba inom äldreomsorgen
  • Stärk kvalitetskraven och kvalitetsuppföljning av både privata aktörer och kommunens egen regi
  • Skrota miljardinvesteringen i spårvagn och satsa resurserna på kärnverksamheten (barn-äldreomsorg och skolan)