Utan våra företag kan vi inte finansiera välfärden

Ehsan Nasari (C), toppkandidat till Uppsala Kommunfullmäktige, grundare och tidigare VD för Populate AB, utvecklar Centerpartiets syn på Uppsalas företagsklimat.

Jag varit företagare i Uppsala i snart 20 år. Min erfarenhet är att Uppsala på många sätt är en bra kommun att driva företag i. Kompetenstillgången är stor, mycket tack vare våra två universitet. Det finns i regel en bra marknad för de varor och tjänster som företagen erbjuder, en stor offentlig sektor och närhet till Stockholm som skapar goda affärsförutsättningar. Uppsala har dessutom ett välutvecklat innovationssystem med världsledande inkubatorverksamhet.

Men det finns också stor förbättringspotential. I företagarorganisationen Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet framkommer det – i år igen - att dialogen mellan kommunen och företagen behöver förbättras och att brottsutsatta företag missas i kommunens trygghetsarbete. Här behövs ett ledarskap som kan visa handlingskraft och resultat. Utöver de brister som Svenskt Näringslivs undersökning pekar på ser vi inom Centerpartiet ytterligare utmaningar som kommunen behöver ta itu med.

1. Kompetensförsörjning

Uppsala konkurrerar med hela världen om arbetskraft och kompetens. Många av våra företag kan inte växa trots att det finns efterfråga på deras varor och tjänster, helt enkelt för att de inte hittar rätt kompetens. Exempelvis inom Life science, kunskapsintensiva tjänstesektorn och traditionella hantverksyrken.

I en värld som förändras i snabb takt behöver många organisationer se över sin kompetensmix för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Vi kommer behöva utbilda och attrahera kompetenser inom bland annat automation, elektrifiering och digitalisering. Här måste kommunen i samverkan med universiteten, näringslivet och andra relevanta aktörer ta fram en strategi för hur vi ska lyckas utbilda och attrahera kompetens.

2. Besöksnäringen och bilden av Uppsala

Besöksnäringen är en viktig del av Uppsalas näringsliv. En näring som bidrar med mycket skatteintäkter. Kommunen behöver bli ännu bättre på att utveckla Uppsala som destination. Att stärka bilden av Uppsala bidrar också till att vi blir än mer konkurrenskraftiga när det kommer till att attrahera kapital, kompetens och företagsetableringar.

3. Upphandlingar

Under mina år som företagare har jag många gånger reflekterat över hur dåligt offentliga upphandlingar genomförs. Varje år upphandlar Uppsala kommun tjänster och varor för drygt 6 miljarder kronor. Det är viktigt att upphandlingar genomförs professionellt och på sådant sätt så att även mindre, lokala företag kan lämna anbud. Förfrågningsunderlagen måste tas fram i dialog med företagen så att de blir relevanta och att priset inte viktas för högt. Kvaliteten i tjänster och varor är det som skapar prisvärdheten.

4. Regelförenklingar

Under Coronapandemin kunde kommunen förenkla lokala regler, exempelvis slopades tillsynsavgifterna för restauranger. Detta visar att det går att genomföra regelförenklingar när politiken verkligen bestämmer sig. Vi tycker att regler och avgifter som är framtagna av kommunen endast ska behållas om de är kopplade till lagstiftning, som kommunen inte kan påverka, eller om de uppfyller en viktig funktion. Annars ska de bort. Det ska vara enkelt att driva företag i Uppsala.

5. Fokus på kommunal kärnverksamhet

Kommunen behöver fokusera på sitt kärnuppdrag: skola, barn och äldreomsorg, och undvika att leka näringsliv. Kommunen ska inte göra vad marknaden kan lösa. Att vi har en bra skola, barn- och äldreomsorg samt en trygg kommun är så klart viktigt för våra kommuninvånare, men också för att attrahera kompetens. Man flyttar till kommuner som är bra att leva i. Allting hänger ihop.

Att ha ett bra företagsklimat är helt avgörande för att Uppsala ska kunna klara av att finansiera skola, barn-och äldreomsorgen. Det vill säga kommunens kärnuppdrag. Det är av stor betydelse att vi har politiker som förstår företagens villkor och betydelse för en positiv samhällsutveckling. För mig och Centerpartiet kommer näringslivsfrågorna att vara helt centrala, utan våra företag kommer vi inte klara av att finansiera vår välfärd.

Ehsan Nasari (C)
Toppkandidat till Uppsala Kommunfullmäktige, grundare och tidigare VD för Populate AB.

Publicerad i UNT 2022-06-19