Centerpartiets fokusområden efter valet

Uppsala är fantastiskt på många sätt. Men det finns också samhällsproblem, som exempelvis segregation och otrygghet, en kärnverksamhet som inte håller tillräckligt hög kvalitet och klimatmål som inte uppnås.

Centerpartiets prioriteringar nästa mandatperiod är följande:

1) Kärnverksamheten

Kommunen måste prioritera sin kärnverksamhet; skola, vård, omsorg, socialtjänst och nödvändig basinfrastruktur. Det är inte acceptabelt att vi satsar minst pengar på vår äldreomsorg av nästan alla kommuner i Sverige och ligger på plats 261 av 290 i Lärarförbundets rankning av de bästa skolkommunerna. Nu behöver vi säkerställa att skola, vård och omsorg har tillräckligt med resurser för att kunna garantera en kvalitetsmässigt acceptabel nivå.

För att vi ska kunna ha råd med att genomföra nödvändiga satsningar på kärnverksamheterna måste kommunen minska sin stora skuldbörda, prioritera investeringar tydligare och ha en mer hållbar tillväxt, kraftigt minska sin administration, satsa på digitalisering och effektivisering samt bli en bättre arbetsgivare där anställda trivs.

2) Bryt utanförskapet och segregationen

Vi behöver ha ett samhälle som håller ihop socialt. Språket är den första nyckeln för att komma in i samhället för nyanlända. Därför måste vi höja kvaliteten på SFI och ställa krav på deltagarna att lära sig svenska. Den andra nyckeln för att komma in i samhället är att ha ett arbete att gå till. Då 4 av 5 jobb skapas i våra små och medelstora företag måste vi ha ett företagsklimat där det är lätt att starta och driva företag med anställda. På så sätt ser vi till att fler går från bidrag till egen försörjning. Samtidigt behöver vi ställa krav på motprestation som en förutsättning för att få försörjningsstöd. Ett arbete ska alltid löna sig. Vi behöver också intensifiera samarbetet mellan polis, skola och socialtjänst samt satsa på föreningslivet så att våra barn och ungdomar får en meningsfull fritid.

3) En hållbar stadsbyggnadspolitik

Vi har inget emot att Uppsala växer, men det måste ske hållbart. Då kan vi inte vara den kommun i Sverige som exploaterar mest åkermark och tappar livsmedelsproduktion, skriver avtal med staten om utbyggnad på 33 000 bostäder i sydöstra Uppsala utan att kommuninvånarna kommer till tals och investerar miljarder i spårvagnar med en bro över Fyrisån som riskerar vår vattenförsörjning. Därför röstade vi som enda parti emot avtalet med staten. Vi vill halvera den kraftiga expansionen med bostäder i de sydöstra stadsdelarna och investera mer på våra kransorter och landsbygd. Vi förespråkar också en kollektivtrafiklösning som flexibelt tjänar hela Uppsala, därför föreslår vi eldrivna snabbussar med egna körfält som ett alternativ till oflexibla spårvagnsspår. Vår stadsbyggnadspolitik värnar om våra jordbruksmarker, bevarar den biologiska mångfalden och respekterar invånarnas vilja vid utbyggnad.

4) Handlingskraft i klimatfrågan

Vi måste snabba på genomförandet av miljö- och klimatplaner. Kommunens verksamheter behöver bli koldioxidneutrala och ett viktigt steg på vägen dit är en utsläppsfri kommunal fordonsflotta. Vår självförsörjning av energi ska öka genom att utbyggnaden av sol- och vindenergi underlättas. Vi behöver grönare city med bilfria zoner och stärkt laddinfrastruktur. Tak- och fasadytor ska också i största möjliga utsträckning användas för att stärka den biologiska mångfalden. För att främja lokal matproduktion ska minst 25% av kommunens matinköp vara lokalt producerad senast år 2025.

5) Stärkt jämställdhet

Vi vill ha ett jämställdhetsperspektiv i alla politiska frågor. Ett av de viktigaste stegen kommunen kan ta är att höja lönerna inom kvinnodominerade yrken. Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhälleligt problem, därför måste kommunen arbeta närmare civilsamhällets organisationer för att komma till bukt med våld i nära relationer och det hedersrelaterade våld och förtrycket. Vi vill också att försörjningsstöd betalas ut jämställt mellan samboende i hushåll.

Under nästa mandatperiod måste vi se till att Uppsala kommun utvecklas i en mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar riktning. Då krävs det fokus på skola, vård och omsorg, minskat utanförskap och minskad segregation, en mer hållbar tillväxt av Uppsala och handlingskraft för att komma i bukt med klimathoten och den bristfälliga jämställdheten.