En budget för trygghet, valfrihet och hållbarhet

DEBATTARTIKEL, publicerad i UNT 2022-11-22.
Uppsala behöver en framåtsträvande nystart med ett konstruktivt politiskt ledarskap. Tillsammans står Alliansen för en ansvarsfull ekonomisk hushållning med respekt för skattebetalarna, vi vågar prioritera och lovar inte allt åt alla. En politik för trygghet, hållbarhet, innovation och samhällsgemenskap.

Att Uppsala växer ställer höga krav på kommunens budgetdisciplin. För att möta det ansträngda ekonomiska läget krävs en genomlysning av verksamheterna för att prioritera kostnader och fokusera på kommunens kärnuppgifter. I Alliansens budgetförslag lägger vi därför mer resurser på skolan och omsorgen än vänsterstyret och drar ner på onödiga projekt och byråkrati. Detta ger en budget med ett markant högre resultat, något som är nödvändigt för en stabil och ansvarstagande ekonomi.

Alliansen vill se en kunskapsskola, där lärare får vara lärare och där alla elever når fullständiga betyg. Därför vill vi höja skolpengen i grund- och förskola i syfte att stärka kvaliteten. Alla barn måste oavsett omständigheter ges rätt förutsättningar för att klara skolan. Därför avsätter vi riktade medel för att stödja familjehemsplacerade barn och elever i behov av särskilt stöd.

Den frihet som valfrihetssystemen innebär kommer Alliansen alltid att slå vakt om. Vi vill säkra valfrihet, trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen, så att våra äldre bemöts med den värdighet och respekt som de förtjänar. Personalen ska ha rätt kompetens, goda språkkunskaper och inom hemtjänsten ska det införas ett maxtak för hur många medarbetare en brukare träffar per vecka.

Uppsalas attraktivitet måste stärkas. Varje dag pendlar 40 000 personer mellan Uppsala och Stockholm, men den resan är idag långt ifrån smidig. Pålitlig infrastruktur är en förutsättning för att vardagspusslet ska gå ihop. Fyrspårsarbetet måste därför inledas redan den här mandatperioden samtidigt som projektet Uppsala spårväg avbryts.

Fler människor ska kunna äga sitt boende. Därför behövs fler småhus i staden och på landsbygden. Tidigare dialoger för bättre medborgarinflytande vid exploatering ska utvecklas så att Uppsalaborna får vara med och forma sitt närområde. Alliansen vill därför pröva möjligheten att inrätta formaliserade bygderåd och utveckla arbetet med medborgarbudgetar. Byggplanerna i sydöstra Uppsala behöver göras om genom framtagandet av en ny fördjupad översiktsplan med trygga, gröna, attraktiva boendemiljöer med byggnation i mänsklig skala.

Trygghetsperspektivet måste integreras i alla kommunens verksamheter. Den otrygghet och brottsutsatthet som både invånare och företagare vittnar om ska bekämpas genom ökad närvaro av socialtjänst, polis och kommunala ordningsvakter och fler kameror. Att förebygga kriminalitet är en förutsättning för ett tryggt samhälle, alla barn ska se sina föräldrar gå till jobbet och unga, framförallt i utsatta områden, ska erbjudas en meningsfull fritid.

Genom tydliga målsättningar måste Uppsalas företagsklimat drastiskt förbättras. Företag ska mötas av god service och uppleva att kommunen skapar mervärde. Alliansen föreslår en servicegaranti i kommunens verksamheter som säkerställer att medborgare och företag ska mötas av effektivitet, tjänstvillighet och transparens.

Uppsala kommun ska bedriva ett offensivt klimatarbete. Den biologiska mångfalden måste främjas och tillgången på fossilfri el garanteras. För att accelerera den gröna omställningen och uppmuntra till elektrifiering behöver laddinfrastrukturen kraftigt byggas ut i samverkan med näringslivet.

Alliansen vill sätta en gemensam kurs mot ett ännu bättre Uppsala. Ett Uppsala där trygghet är en självklarhet, där skolan hjälper alla oavsett behov och där vi värnar klimat, miljö och förvaltar vår natur. Ett Uppsala som erbjuder god service till alla, oavsett om du bor i Luthagen eller Stenhagen, Almtuna eller Almunge. Där kommunen är en partner och inte en motpart, där företag kan blomstra och där fler går från bidrag till ett arbete som ger självständighet och värdighet för individen.

Therez Almerfors (M) kommunalråd
Sofia Andersson (M) kommunalråd
Ehsan Nasari (C) kommunalråd
Jonas Segersam (KD) kommunalråd
Jennie Claesson (L) kommunalråd