MOTION OM ETT GRÖNARE OCH MER ATTRAKTIVT ÅRUM

Vid kommunfullmäktige 12-13 december bifölls första att-satsen av Mats Åhlunds motion om ett grönare och mer attraktivt årum, vilket genererade mycket medial uppmärksamhet. Nedan kan motionen läsas i sin helhet.

Motion om ett grönare och mer attraktivt årum

Ett attraktivt centrum är en viktig tillgång för en kommun av flera skäl. För det första är ett attraktivt centrum en viktig faktor för att skapa trivsel och nöjdhet bland kommuninvånarna. För det andra så är gröna, vackra och attraktiva miljöer ett viktigt konkurrensmedel för arbetsgivare som konkurrerar om arbetskraft på global nivå. Individer med högt eftertraktad kompetens kan ofta välja mellan olika arbetsgivare i olika delar av världen. I valet av arbete och arbetsplats vägs många olika saker in, bland annat lönenivå, skattesats, bostadspriser, välfärd och service – samt de boende- och vistelsemiljöer som bjuds i nya potentiella hemstäder. För det tredje så är en attraktiv centrumkärna viktigt för att stärka Uppsala som turistort och besöksdestination och för att direkt eller indirekt främja näringar såsom hotell och restaurang, handel och kultur.

För att bidra till ett mer attraktivt centrum vill Centerpartiet att Uppsala kommun utvecklar det centrala årummet till en grönare och mer attraktiv plats. Årummet är redan idag en uppskattad del av Uppsala, men det kan utvecklas till en mer tillgänglig och livlig del av centrum. Ytan närmast ån, alltså den yta som är mest attraktiv för att promenera eller för att sitta ned och avnjuta en glass i solen, upptas i stora delar av centrum av cykelparkeringar. Centerpartiet tror att åtminstone en stor del av dessa med fördel skulle kunna omlokaliseras till designerade och tydligt angivna cykelparkeringar, exempelvis på anslutande gator. Detta skulle frigöra ytan närmast ån för promenader, avkoppling, uteserveringar och annat som har större behov av att förläggas till trevliga miljöer än vad cykelparkeringar har.

Från S:t Olofsgatan i norr till Islandsbron i söder är merparten av alla ytor utmed ån dessutom asfalt, gatsten, betong eller liknande hårdgjorda ytor. Detta anser Centerpartiet är olyckligt. Mer grönska i området skulle skapa en känsla av park och rekreationsområde och bilda en grön lunga mitt i centrum som förbättrar luft- och bullermiljön.

Utvecklingen av årummet till en livligare plats med fler uteserveringar och människor i rörelse försvåras i viss mån av trafiken på Östra respektive Västra Ågatan. Mindre biltrafik på de båda gatorna vore önskvärt, samtidigt som det är viktigt att kommunen inte ytterligare försämrar tillgängligheten till centrum. Människor som bor och verkar utmed ågatorna måste därtill också fortsättningsvis kunna nå sina hem och arbetsplatser med alla trafikslag. Centerpartiet vill därför se en utredning och trafikanalys av vilka möjligheter kommunen har att genom trafikreglering begränsa trafiken på dessa gator samt vilka förändringar och investeringar som eventuellt behövs på annat håll för att möjliggöra dem utan att försämra tillgängligheten till centrum.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Centerpartiet

att kommunen verkar för en flytt av cykelparkeringarna utmed Fyrisån till lämpliga närliggande platser,

att kommunen verkar för att ersätta de hårdgjorda ytorna utmed Fyrisån i centrum med gröna och/eller vegetativa inslag,

att kommunen utreder möjligheterna att genom trafikreglering begränsa trafiken på Östra respektive Västra Ågatan, genomför en trafikanalys av konsekvenserna av en sådan reglering samt utreder vilka förändringar och investering som eventuellt krävs på andra håll för att möjliggöra en sådan reglering utan negativa konsekvenser för tillgänglighet, boende och näringsliv.

Mats Åhlund

 

Läs mer om beslutet i UNT här: Cykelställen ska bort från promenaden längs ån - UNT

Hör Ehsan Nasari förklara mer här: Årummet i Uppsala kan rensas på cyklar - P4 Uppland | Sveriges Radio