Uppsalas elever förtjänar en bättre skola

Bild

Alliansen vill satsa betydligt mer på skolan än det rödgröna styret

Alliansens fyra partier (M, C, KD och L) delar visionen om en kunskapsskola där lärare får vara lärare och där alla elever oavsett bakgrund kan lyckas i skolan och därmed öka möjligheten att lyckas i livet. För att nå dit krävs andra prioriteringar än den antagna vänsterbudgeten. I Alliansens budget för 2023 prioriterade vi kommunens kärnverksamheter och föreslog mer pengar till skolan, särskilt till elevhälsan, barn i behov av stöd och på den faktiska undervisningen.

Skolan är avgörande för våra barn och ungas framtid, därför ska alla Uppsalas skolor hålla världsklass. De elever som behöver mer stöd ska få det och de elever som behöver extra utmaningar ska inte hållas tillbaka. Lärare ska känna att deras arbete gör skillnad och att de ges möjlighet att utvecklas på sin arbetsplats. Skolan är inte bara en nyckel för den enskildes liv utan även en nyckel till jämställdhet, integration och minskat utanförskap.

Det krävs ett långsiktigt arbete för att nå kunskapsskolan och lyfta resultaten. Först och främst måste grundbeloppet prioriteras ytterligare, i synnerhet för förskole- och lågstadieklasser. I vår budget satsade vi 14 miljoner kronor på förskolan och lågstadiet. Vi vill säkerställa att de yngsta eleverna får en bra skolstart som förbereder dem väl för de kommande åren i skolan. Kvaliteten i undervisningen behöver säkerställas genom högre personaltäthet. Det ger både lärare och elever de allra bästa förutsättningarna för att lyckas.

I dag går femton procent av grundskoleeleverna i Uppsala ut skolan utan gymnasiebehörighet. Alliansen vill stärka kunskapsfokuset i skolan och säkerställa att Uppsalas elevers individuella behov möts med en satsning på 12,7 miljoner kronor i och med en generell höjning av grundbeloppet. För att barnen ska lyckas måste vi klassrum som präglas av studiero och vi måste satsa på lärarnas karriärutveckling. Vi vet att det i dag är stora skillnader mellan Uppsalas skolor och att alla elever inte får det stöd de behöver. Därför vill vi säkra insatser för barn i behov av särskilt stöd med sex miljoner och tillför dessutom fem miljoner till att stärka skolresultaten bland familjehemsplacerade barn. Oavsett bakgrund ska alla elever ha samma möjligheter att nå höga resultat i skolan, det är en långsiktig investering i hela Uppsalas framtid.

Sida vid sida med Uppsala kommuns utbud av kommunala skolor och förskolor finns våra fristående verksamheter som spelar en mycket viktig roll för kvaliteten och för valfriheten. Ungefär hälften av Uppsalas förskolor är drivna av fristående utförare. Alliansen ser dessa verksamheter som ett viktigt komplement till kommunens egna skolor och förskolor. Vi vill värna mångfalden av skolor samtidigt som vi vill se en nolltolerans mot skolor som inte sköter sig, därför ska alla verksamheter i Uppsala ges samma förutsättningar och service från kommunen för att kunna möta sina elevers behov på bästa sätt.

Stora summor går till lokalkostnader som de kommande tio åren kommer att öka med nästan 400 miljoner kronor per år om alla planerade investeringar genomförs. Detta måste omgående ses över för att säkerställa att mer pengar går till elevernas undervisning. Hyreskostnader för våra skollokaler är inget vi helt kan eliminera men genom att se över och prioritera är vi övertygade om att dessa kostnader kan minska. Det är genom satsningar direkt till elever och lärare som vi höjer skolresultaten, inte lokalkostnader.

Reformer för skolan är ett långsiktigt arbete, det kräver prioriteringar och en stark politisk vilja. Alliansen står redo att axla det viktiga arbetet för att stärka våra skolor. Vi kommer alltid att sätta skolan och våra kärnverksamheter först.

Jennie Claesson, kommunalråd (L) och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden

Therez Almerfors, kommunalråd (M)

Sofia Andersson, kommunalråd (M)

Ehsan Nasari, kommunalråd (C)

Jonas Segersam, kommunalråd (KD)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.