Initiativärende om SFI för ukrainska flyktingar

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars lämnade Centerpartiet och Alliansen in två initiativärenden. Här kan du läsa det om vikten av att ukrainska flyktingar får tillgång till SFI.

För över ett år sedan bröt ett fruktansvärt krig ut mot Ukraina. Miljontals kvinnor och barn fick fly undan det fansfulla våldet och cirka 800 av dessa individer har sökt skydd i Uppsala kommun. EU:s massflyktsdirektiv har gjort att ukrainare snabbt kunnat få uppehållstillstånd, bostad och rätt att jobba. Tyvärr har de dock inte rätt till Svenska för invandrare (SFI), och i Uppsala kommun saknar ukrainska flyktingar som är över 18 år och har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd möjligheten att läsa SFI eller ta del av kommunal vuxenutbildning.

De allra flesta människor vill bidra och göra rätt för sig. Att behöva leva i passivitet är en svår psykisk påfrestning, särskilt när det kombineras med stor oro för familj och vänner som är kvar i krigets Ukraina. Avsaknad av egen försörjning bidrar till lidandet och gör gruppen särskilt utsatt. Samtidigt vet vi att de ukrainare som kommer till Sverige sitter på både utbildning och arbetslivserfarenhet som gör dem mycket attraktiva för arbetsgivare – om de bara kunde språket. Att inte ge ukrainarna tillgång till SFI är ett slöseri av såväl individernas liv och hälsa, som för vårt samhälle.

Även om kommuner inte har någon skyldighet att erbjuda SFI eller annan vuxenutbildning så har 39 kommuner valt att erbjuda ukrainska flyktingar möjlighet att läsa SFI. Det tycker vi är samhällsekonomiskt klokt, kostnaden för detta borde ses som en långsiktig investering. Antal deltagare i kommunens SFI minskade under 2022, vilket innebär att det därmed också finns kapacitet att erbjuda SFI till de ukrainska flyktingarna.

Varje ukrainare i kommunen ska ha möjlighet att få jobba och bidra till vårt samhälle. Avsaknad av kunskap i svenska språket är sedan länge känt en tröskel till arbetsmarknaden som försvårar möjligheten att få jobb. Det är dags att slipa ner den tröskeln.

Med anledning av ovanstående yrkar vi

att kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att skyndsamt säkerställa att alla ukrainska flyktingar i Uppsala kommun erbjuds möjlighet till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI)

att det därtill utreds vad mer Uppsala kommun kan göra för att ukrainarna snabbt kommer i arbete

Therez Almerfors (M)
Sofia Andersson (M)
Ehsan Nasari (C)
Jonas Segersam (KD)
Jennie Claesson (L)