Initiativärende om upphandlingsutskott för kommunstyrelsen

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars lämnade Centerpartiet och Alliansen in två initiativärenden. Här kan du läsa det om vikten av att inrätta ett upphandlingsutskott för kommunstyrelsen.

Uppsala kommun upphandlar för ca 6 miljarder per år. Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att kommunkoncernens ekonomiska resurser nyttjas effektivt.

I kommunens nämnder finns det upphandlingsutskott som beslutar om upphandlingsunderlag och tilldelningar. I flera nämnder behandlas alla upphandlingsfrågor i dessa utskott, oberoende av storleken på upphandlingen. I kommunstyrelsen däremot finns ingen formaliserad politisk beredning av upphandlingsfrågorna, trots att många stora upphandlingar ligger på just kommunstyrelsen. Alla dessa upphandlingar, som rör viktiga centrala frågor som IT, konsulter, stadsbyggnad med mera borde förankras politiskt. Under 2022 upphandlade kommunstyrelsen för 1,14 miljarder, varav enbart staberna stod för närmare 500 miljoner. Med andra ord är det stora inköpsbelopp det rör sig om.

Ett upphandlingsutskott skulle öka den politiska insynen och till viss del styrningen i de upphandlingsärenden där det kan finnas en strategisk betydelse. Det kan exempelvis handla om kontrakt med stora värden, eller upphandling av verksamhetskritiska tjänster och varor. Det kan också handla om upphandling av varor och tjänster där det kan föreligga betydande risker om det uppstår störningar i det som har upphandlats.

En ökad politisk insyn är även viktigt ur ett näringslivsperspektiv. Inte sällan får upphandlingsområdet kritik från näringslivet för bristande uppföljning, dåliga förfrågningsunderlag eller utvärderingsmodeller som inte drar nytta av alternativa kvalitativa lösningar. Politisk insyn i inköps- och upphandlingsprocessen skulle också minska risken för korruption, eller att kommunen själv konkurrerar med upphandlad verksamhet på ett osunt sätt.

Avslutningsvis ser vi också ett ökat behov av ett upphandlingsutskott för kommunstyrelsen då Upphandlingsrådet har avvecklats, med motiveringen att upphandlingsfrågorna nu ska omhändertas inom ramen för det nystartade Näringslivsrådet. Dessvärre kan vi konstatera att upphandlingsfrågorna inte har inkluderats på ett tydligt sätt i Näringslivsrådets föreskrifter.

Med anledning av ovanstående yrkar vi

att kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att utreda hur kommunstyrelsen kan vara mer delaktig i de upphandlingar som genomföras inom ramen för stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret, i enlighet med initiativets intentioner

att kommunstyrelsen tillsätter ett upphandlingsutskott

att kommunstyrelsens arbetsutskott blir tillika kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Therez Almerfors (M)
Sofia Andersson (M)
Ehsan Nasari (C)
Jonas Segersam (KD)
Jennie Claesson (L)