Erbjud ukrainska flyktingar svenskundervisning

Alliansen kommer att föreslå att Uppsala kommun ska erbjuda ukrainska flyktingar SFI, skriver Ehsan Nasari med flera.

Ett år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina är vårt tålamod slut. Vi kan inte längre vänta på att regeringen och staten ska gå före i att ge de ukrainska flyktingarna tillgång till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI). Uppsala kommun bör snarast möjligt öppna upp dörrarna till SFI för de ukrainska flyktingar som fått skydd i kommunen och utreda vad mer som kan göras för att påskynda gruppens arbetsmarknadsintegration.

Vi ser i dagsläget inget slut på kriget. Även om kriget mot alla odds skulle ta slut i närtid är det ändå osäkert om och när ett återvändande kan ske efter att Ukraina återuppbyggts efter Rysslands förlust. Medan ukrainarna slåss för sin självständighet, och samtidigt försvarar Västvärldens säkerhetsordning och öppna samhällen, är det minsta Uppsala kommun kan göra att låta de som flytt från krigets helvete få leva i frihet och ekonomisk självständighet i vår kommun. Varje dag vi låter bli ökar ukrainarnas avstånd till arbetsmarknaden och försvårar gruppens integration.

Människor vill bidra och göra rätt för sig. Att behöva leva i passivitet är en svår psykisk påfrestning, särskilt när det kombineras med stor oro för familj och vänner som är kvar i krigets Ukraina. Avsaknad av egen försörjning bidrar till lidandet och gör gruppen särskilt utsatt. Samtidigt vet vi att de ukrainare som kommer till Sverige sitter på både utbildning och arbetslivserfarenhet som gör dem attraktiva för arbetsgivare – om de bara kunde språket. Att inte ge ukrainarna tillgång till SFI är ett slöseri av såväl individernas liv och hälsa, som för vårt samhälle.

Ukrainska flyktingar har i dag inte rätt till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, så kallad SFI. Detta beror på att de har fått skydd med stöd av massflyktsdirektivet, där deras rätt till utbildning är begränsad. Direktivet innehåller bara minimikrav och där ingår inte rätten till SFI eller annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning.

Flyktingar från Ukraina har rätt att arbeta i Sverige, men har svårt att få jobb. Detta beror bland annat på att de i regel inte kan svenska. Trots att svenska språket är en nyckel till arbetsmarknaden har varken den förra eller nuvarande regeringen öppnat för att ukrainare ska ha rätt till SFI.

Kommunerna, inte minst genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har uppmanat regeringen att ge ukrainarna tillträde till SFI. Utan regeringens initiativ får kommunerna ensamt ta det ekonomiska ansvaret för ukrainarnas SFI-undervisning. Men varje kommun är fri att agera på eget bevåg.

Nära ett fyrtiotal kommuner, från Ystad till Arjeplog, har valt att ge SFI åt ukrainska flyktingar trots att kommunerna inte får några statliga SFI-pengar för det. Uppsala bör sälla sig till denna skara av föregångskommuner som tar ansvar för de ukrainska flyktingarna arbetsmarknadsintegration.

Enligt Migrationsverket har drygt 62 000 ukrainska flyktingar fått skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Ungefär 2 000 av dessa har fått skydd i Uppsala län, varav ungefär 800 i Uppsala kommun. Visserligen erbjuds kurser i svenska språket genom frivilliga insatser av Röda Korset, de olika studieförbunden, Region Uppsala Folkhögskola och Folkuniversitetet sam flertalet kyrkor. De rapporterar dock själva att det inte är tillräckligt. Antal deltagare i kommunens SFI minskade avsevärt under 2022 och med det kostnaderna. De ekonomiska förutsättningarna och kapaciteten finns för kommunen att erbjuda SFI för de ukrainska flyktingarna.

Varje ukrainare i kommunen ska ha möjlighet att få jobba, skapa ett stabilt liv i Uppsala och bidra till vårt samhälle. Avsaknad av kunskap i svenska språket är sedan länge känt en tröskel till arbetsmarknaden som försvårar möjligheten att få jobb. Det är dags att slipa ner den tröskeln. När staten inte tar sitt ansvar måste kommunen göra det. Alliansen kommer därför i kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden föreslå att Uppsala kommun ska erbjuda ukrainska flyktingar SFI, samt därtill skyndsamt utreda vad mer kommunen kan göra för att ukrainarna snabbt ska komma i arbete och egen försörjning

Ehsan Nasari, kommunalråd (C) och andra vice ordförande arbetsmarknadsnämnden

Mårten Blix, ledamot (M) i arbetsmarknadsnämnden

Tobias Hägglund, ledamot (M) i arbetsmarknadsnämnden

Eva Moberg, ledamot (KD) i arbetsmarknadsnämnden

Celine Akar, ledamot (L) i arbetsmarknadsnämnden

Tove Hovemyr, ersättare (C) i arbetsmarknadsnämnden

Elin Björkman, ersättare (M) i arbetsmarknadsnämnden

Dersim Orfali, ersättare (KD) i arbetsmarknadsnämnden

Josefin Fällgren, ersättare (L) i arbetsmarknadsnämnden