Medborgarinflytande kan förändra förtroendet för demokratin

Först när människor får komma till tals kan deras åsikter tas tillvara.

Uppsala kommun befinner sig i en tillväxtregion och enligt kommunens befolkningsprognoser är vi närmare 330 000 invånare år 2050. Det innebär en befolkningsökning med 90 000 invånare de kommande 20 åren. Att en kommun växer är i grunden positivt, med tillväxt får vi i regel ökade skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Men vi behöver verkligen anstränga oss för att stärka medborgarinflytandet.

Inför valet skrev sju olika föreningar om vikten av medborgardialoger när staden växer (23/8). Deras upplevelse var att medborgarinflytandet alltmer har kommit att åsidosättas i kommunens stadsbyggnadsplanering. De efterfrågade större respekt för medborgarperspektivet. Detta behöver tas på allvar.

Förtroendet för de etablerade partierna och offentliga institutioner har dalat i decennier. Antalet politiskt engagerade minskar också. Samtidigt är dagens generation den mest politisk intresserade vi någonsin haft. Fler än någonsin är engagerade i samhällsdebatten via nätverk och sociala medier. Detta är ett kollektivt misslyckande från de politiska partierna som inte lyckats fånga upp intresset, som hittat nya former att organisera sig för att påverka.

Partierna är inte de folkrörelser de en gång var. Förr kunde politiska förslag förankras brett genom partiernas interndemokratiska processer som partier (i varje fall ska) byggs upp av. Den ansvarsfördelning som rått under en längre tid mellan politik och förvaltning utgår från denna verklighet. Med de förändrade förutsättningarna så behöver vi dock fundera på om detta håller.

Vi behöver hitta andra sätt att förankra förslag som speglar dagens verklighet. Det behövs för att förstärka förtroendet för det offentliga och i denna ambition bör alla politiker känna ett ansvar. Det krävs också för att ta vara på lokalt engagemang. Detta blir särskilt viktigt när Uppsala växer, för Uppsala kommun behöver agera så att medborgare känner att engagemang för sina lokalområdens utveckling är meningsfullt.

Inom kommunorganisationen behöver vi få till en kulturförändring. Våra medborgare, föreningar och företag måste känna att deras engagemang och delaktighet ses som en tillgång och tillvaratas. Vi behöver inkludera medborgarna både i att formulera problemet och i arbetet att hantera det. Det handlar också om att konflikter inte behandlas som enbart negativa, utan ibland som ett tecken på behov som inte blir tillfredsställda och att förändring behövs. Att undvika konflikten kan leda till att den förvärras, således.

Parallellt med att vi förändrar organisationskulturen i Uppsala kommun måste också arbetssätten ändras till att bli mer inkluderande. Från Centerpartiet har vi föreslagit inrättande av bygde- och stadsdelsråd som formella remissinstanser, och att medborgardialoger ska komma mycket tidigare i planprocesserna. Idag lägger kommunen mycket tid och pengar på att ta fram förslag till fördjupade översiktsplaner, planprogram och detaljplaner innan de går ut på samråd. Men samråd behöver också göras innan ett planarbete inleds. Ett inkluderande arbetssätt innebär att de som arbetar med medborgardialogen söker upp de som kan ha perspektiv på frågan, såväl inom som utanför kommuners organisation. Arbetssättet är aktivt, nyfiket och kan liknas vid en detektiv som söker ledtrådar och nya personer att prata med. Ett inkluderande arbetssätt betyder också att alla deltagare behandlas likvärdigt och att allas deltagande möjliggörs.

De politiska partierna behöver naturligtvis göra vad de kan för att bygga upp förtroendet för det offentliga och för politiska partier i allmänhet. Av detta skäl kommer Centerpartiet att ha öppna processer i avgörande frågor för Uppsalaborna. Ett startskott för detta håller vi den 27e mars i fullmäktigesalen när det skulle varit kommunfullmäktige som ställts in. Där bjuder vi in organisationer i Uppsala som är engagerade i stadsbyggnadsfrågor för att fånga upp medborgarnas perspektiv i Centerpartiets process framåt med en ny översiktsplan för Uppsala kommun.

Ehsan Nasari

Kommunalråd (C)

Victor Zhao-Jansson

Ledamot i plan och byggnadsnämnden (C)