Skrota planerna på Uppsala som kulturhuvudstad

Att vara kulturhuvudstad är en risk både för kommunens ekonomi och kulturliv, skriver Ehsan Nasari med flera.

Kommunstyrelsen fattade 2021 beslut om att Uppsala skulle ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Utnämningen alternerar varje år mellan två av EU:s medlemsstater och 2029 är det Polens och Sveriges tur. Statens kulturråd hanterar processen, och intresserade kommuner ska skicka sin ansökan till myndigheten senast i december i år.

Sverige har stått värd för kulturhuvudstadsåret två gånger tidigare, i Stockholm 1998 och Umeå 2014. Erfarenheterna från dessa arrangemang är blandade, men i fallet med Umeå pekar såväl kommunens uppföljningar som studier från Umeå universitet på att utnämningen inte gav några bestående effekter för stadens kulturliv. Snarare upplevde många lokala aktörer att året ställde dem i slagskugga. Bidrag och investeringar som gjordes kom redan etablerade institutioner till allra största del.

En annan slutsats var att internationellt verksamma konstnärer som flögs in till staden gavs utrymme på bekostnad av kulturarbetare från regionen. En entydig slutsats i utvärderingarna är att året kostade mycket mer än det smakade. Bara notan för Umeås marknadsföring av året och resor runt i EU i syfte att locka deltagare, översteg vida de beräknade kostnaderna. Värdskapet påverkar fortfarande, 9 år senare, deras kulturbudget.

Inför 2029 har flera svenska kommuner förutom Uppsala övervägt att ansöka om att bli kulturhuvudstad. Malmö stad inledde sitt arbete redan 2020. Men i november 2022 beslutade kommunstyrelsen där att avsluta processen. Kostnaderna bedömdes bli för höga, med särskild hänvisning till rådande ekonomiska läge, hotet om lågkonjunktur och de ökade utgifterna för att säkra välfärden. Liknande resonemang förs i Jönköping, en annan kommun som uttryckt intresse inför 2029. De långsiktiga effekterna för den egna verksamheten anses bli för negativa.

När Uppsalas kommunstyrelse fattade sitt beslut i januari 2021, ställde sig Centerpartiet kritiska. Vi påpekade att kommunens investeringsplan redan innehöll en rad dyra projekt som allteftersom de byggs ökar de löpande kapitalkostnaderna. De invändningarna är lika aktuella i dag, inte minst vad gäller kulturen. I styrets förslag till budget för kulturförvaltningen 2023-2025, skrivs svart på vitt att verksamheterna sätts under hård press denna mandatperiod. För 2023 skrivs kostnaderna upp med 11 procent för personal och 16 procent för lokalförsörjning, medan bidragen till det lokala kulturlivet minskas. Dessutom sänks statsbidragen med nära 4 procent, med prognoser om ytterligare sänkningar 2024.

Beslutet om att inleda ansökningsprocessen till kulturhuvudstad innehöll dessutom skrivningar om att Uppsala i samma veva skulle utforma ett boexpo. På så sätt skulle kulturhuvudstadsåret kopplas till Uppsalas stadsbyggnadsutveckling, självklart toppat med spårvägsprojektet. Sedan dess har planerna på boexpot skrinlagts, och hur det går med spårvägen har ingen i styret eller dess stödparti Utvecklingspartiet något svar på.

Det är avgörande att Uppsala kommun investerar effektivt och prioriterar bland möjliga projekt för att trygga morgondagens välfärd. Vi måste värna grundbultarna i Uppsalas kulturliv i hela vår kommun – folkbiblioteken, teaterscenerna, museiverksamheterna och fritidsklubbarna. Bara i dag står tusentalet barn och unga i kö till Kulturskolan, eftersom det saknas tillräckligt med pedagoger.

Dessutom behöver de lokala kulturutövarna, som många ännu inte återhämtat sig efter pandemin, all stöttning från kommunen de kan få. Att i det läget åta sig ett massivt arrangemang som under flera år kommer att belasta verksamheterna och ger få – om ens några – bestående effekter för invånarna eller vårt kulturliv i stort är inte trovärdigt.

Centerpartiet har därför lagt en motion till fullmäktige om att kommunstyrelsen bör ges uppdrag att avbryta processen om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Vi hoppas att alla som värnar det lokala kulturlivet ställer sig bakom den, och tillsammans med oss visar Uppsalaborna att vi tar ansvar för en långsiktig och hållbar finansiering av våra kulturverksamheter.

Ehsan Nasari, kommunalråd (C)

Mattias Johansson, ledamot (C), kulturnämnden

Calle Lindkvist, ersättare (C), kulturnämnden