Interpellation angående bedömningar av sexuella
orsaker i beslut om LVU

Till kommunfullmäktige den 24/4 lämnade Centerpartiet in fyra interpellationer. Här kan du läsa den angående bedömningar av sexuella
orsaker i beslut om LVU.

Den 13 mars rapporterade Ekot att flickor betydligt oftare än pojkar
tvångsomhändertas på grund av sexuella orsaker eller övergrepp. Detta
visar Ekots egen granskning, där de granskat omkring 300 beslut som tagits
om omhändertagande enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU), som fattats på grund av ungas ”eget beteende” under förra
vintern. ”Sexuellt beteende” som kan bestå både av att vara utsatt för
sexuella övergrepp som att ha sexuella relationer, angavs som skäl för
tvångsomhändertagande för var tredje flicka, men bara för var sextonde
pojke.
Forskare vid Stockholms universitet som forskar inom området (och
arbetar på en rapport som inte har publicerats ännu) bekräftar att de har
gjort samma upptäckt: alltså att sexuella orsaker och övergrepp oftare tas
upp i domar om tvångsvård i fall som rör flickor än i fall som rör pojkar.
Sexuella orsaker är sällan det enda skälet som anges i domarna, men
förekommer likväl oftare bland flickor än bland pojkar. Sällan kommenteras
pojkars sexuella liv, medan det förekommer kommenterar som indikerar
att flickor genom sin sexuella aktivitet riskerar att hamna i en situation där
hon blir sexuellt utnyttjad eller gravid i ung ålder. Ingen verkar bekymra sig
över en pojkes risker att bli utsatt för sexuella övergrepp eller bli förälder i
ung ålder, vilka båda men särskilt det ofrivilliga föräldraskapet är en risk
som ju bör finnas även för en sexuellt aktiv pojke.
Flickor utsätts oftare för sexuella övergrepp än pojkar, vilket kan förklara
en del av att sexuella övergrepp oftare förekommer i de här domarna som
rör flickor. Det är ytterst allvarligt och alla flickor som utsatts måste få rätt
stöd. Däremot är det inte ett ”eget beteende” att bli utsatt för sexuella
övergrepp. Därför är det minst sagt anmärkningsvärt och upprörande att
läsa att det i vissa beslut går att läsa att flickor ”låtit sig utsättas för
övergrepp”.
Ett aktivt sexliv ska inte vara en risk för att utsättas för sexuella övergrepp:
ett sexuellt övergrepp är ett sexuellt övergrepp och det är olagligt. Att ha
sex under samtycke är inte det, såvida personen man har sex med är över
15 år.
Centerpartiet Uppsala
Att beskriva sexuellt umgänge som ett riskbeteende för sexuella övergrepp,
är att förflytta ansvaret från gärningspersonen – som oftast är en man – till
den utsatta – som oftast är en kvinna eller flicka. Denna syn på kvinnor och
flickors sexualitet är inte ny. Den har synts i bland annat våldtäktsfall, då
exempelvis kvinnors klädsel eller berusningsgrad har angetts som
förklaringsgrunder för sexualbrott. Det är emellertid inte en syn som ska
ursäktas eller accepteras. Den är utdaterad och förlegad.
Kort sagt: Sexuella orsaker kan vara en grund för omhändertagande, men
Ekots granskning visar att flickors och pojkars sexualitet bedöms olika och
att flickor verkar få bära ansvaret för brott som hon blir utsatt för.

Jag frågar Socialnämndens ordförande Hanna Victoria Mörck:


• Finns underlag från Uppsala kommun med i Ekots granskning?


• Hur ser du på resultatet av granskningen; att flickor och pojkars sexualitet bedöms och behandlas olika i samband med
omhändertagande enligt LVU?

• Vilka rutiner finns inom förvaltningen för att säkerställa att
underlag tas fram på objektiva grunder?


• Vilket stöd kan förvaltningen ge när ett barn har blivit utsatt för
sexuella övergrepp och vilka rutiner finns när sådana uppgifter
framkommer?


Olle Romlin (C)