Motion om att inrätta en idrottsstrategisk grupp

Till kommunfullmäktige den 19/6 lämnade Centerpartiet in tre motioner. Läs gärna den om att inrätta en idrottstrategisk grupp nedan.

Uppsala kommun har satt som mål att bli Sveriges bästa idrottskommun, vilket är en god ambition. Idrotts- och föreningslivet bidrar nämligen till en bättre folkhälsa, en meningsfull fritid för många individer och en ökad jämställdhet och integration i vårt samhälle. Idrottsföreningarna utgör därmed en av kommunens viktigaste samarbetspartners. Men dessvärre finns det många utmaningar som behöver mötas om vi ska gå från ord till handling.

Några av de utmaningar som idrottsföreningarna lyfter fram är alltför höga kostnader för idrottsanläggningar, för få idrottsytor, mycket administration för föreningarna, avsaknad av en enkel väg in i kommunen, brist på dialog samt osäkerhet kring lokalförsörjningsplanen. Den kanske enskilt största utmaningen, förutom de ekonomiska förutsättningarna, är att viktiga idrottsfrågor inte sällan fastnar i den kommunala byråkratin. Det finns en stor frustration hos många idrottsföreningar att viktiga ärenden inte omhändertas på ett bra sätt, ett sådant exempel är uppdragsavtalet för tillhandhållandet av lokaler i Fyrishovanläggningen till föreningslivet.

De idrottsrelaterade frågorna är många och ligger utspridda på olika delar i kommunen. I den omorganisation som kommunen gjorde 2020 hamnade vissa idrottsrelaterade frågor hos Uppsala Arenor och Fastigheter AB och andra hos Idrott-och fritidsnämnden. Ansvarsfördelning och gränsdragningar mellan dessa organisationer är emellertid inte alltid tydlig, något som är problematiskt. Därutöver ligger ansvaret för elitidrotten, som inte sällan har en viktig roll för en välfungerande breddverksamhet, under kommunstyrelsen, likaså folkhälsofrågorna. Idrottandet i skolan däremot, som blir viktigare när allt fler blir stillasittande, ligger hos Utbildningsnämnden.

Att de idrottsrelaterade frågor är utspridda och sorterade under olika förvaltningar och bolag är problematiskt då det saknas en etablerad samverkansstruktur för att på ett övergripande plan arbeta med strategiska idrottsfrågor. Glädjande nog så finns det en medvetenhet om detta inom kommunen. I svar på Tilde Linds interpellation ”bättre dialog med Uppsala kommuns idrottsföreningar” på Uppsala kommunfullmäktige den 22 maj 2023 står det följande:

Kommunen behöver förbättra sin interna samverkan och ha god dialog med vårt rika och kreativa föreningsliv. Nu arbetar ibland olika förvaltningar på olika håll med frågor som berör flera områden, och som kommun måste vi helt enkelt bli bättre på att arbeta gemensamt och inte parallellt. Detta så att vi tillvaratar våra resurser på ett optimalt sätt och på så vis kan göra mer för fler.

Det finns exempel på kommuner i Sverige som har hittat samverkansformer där förvaltningar, bolag och idrottsföreningar träffas regelbundet för att skapa samsyn kring idrottsstrategiska frågor som rör både nutid och framtid. I Eskilstuna kommun har man exempelvis en så kallad Idrottstrategisk grupp (ISG) som verkar fungera bra och skulle kunna vara en modell för Uppsala. Målet med en idrottsstrategisk grupp är att identifiera och driva de strategiska idrottsfrågorna på ett bra sätt, göra prioriteringar och hantera målkonflikter, stödja implementeringen av Uppsala kommuns idrotts- och fritidspolitiska program samt öka likvärdigheten i hur olika föreningar behandlas av kommunen.

Genom en Idrottstrategisk grupp, där idrottsföreningarna och samtliga bolag och nämnder som berörs av idrottsrelaterade frågar involveras, kan dialog och samverkan inom kommunorganisationen och med våra idrottsföreningar också stärkas. I den Idrottstrategiska gruppen ska det inte fattas några beslut, syftet är snarare att diskutera viktiga frågor för att hitta samsyn, inriktningar och prioriteringar. Besluten fattas fortsatt i respektive nämnd och bolag.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Centerpartiet att kommunfullmäktige beslutar 

att  uppdra till Kommunstyrelsen att inrätta en idrottstrategisk grupp i enlighet med de syften och mål som beskrivs i motionen

Ehsan Nasari (C)

Tilde Lind (C)