Motion om att inrätta en planberedning

Inför kommunfullmäktige den 19/6 lämnade Centerpartiet in tre mitioner. Läs gärna den om att inrätta en planberedning nedan.

Uppsala är en attraktiv kommun som många vill flytta till. Från 1990 och framåt har Uppsala vid sidan om de tre storstads- och arbetsmarknadsregionerna haft den största folkökningen i Sverige. Enligt Boverket är Uppsala också en av de kommuner som byggt flest bostäder per invånare. Med våra två universitet, starka arbetsmarknad och närheten till Arlanda kommer vi att fortsatt ha en stark tillväxt. Det är i grunden positivt och helt nödvändigt för att trygga företagens och välfärdens kompetensförsörjning, samt finansiering av skola, vård och omsorg.

2017 tecknade Uppsala kommun ett avtal med staten om bostadsbyggande. Fram till 2050 ska det byggas 33 000 bostäder i de södra stadsdelarna. Även om det är en relativ lång tidshorisont så är det i svenska mått ett stort åtagande. När vi utvecklar vår kommun måste många olika intressen och mål beaktas. I grunden handlar det om att vi ska kunna omhänderta tillväxten på ett så klokt sätt som möjligt med hänsyn till de ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsaspekterna. Vi lever också i en omvärld som ständigt förändras, vilket aktualiseras olika frågeställningar som behöver beaktas.

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges övergripande och viktigaste beredande och beslutande organ. Under kommunstyrelsen finns också kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott. De ansvarar enligt en delegation för inköp, överlåtelse eller uthyrning av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter inom de delar av kommunens fasta egendom som inte är bebyggd.

Mark- och exploateringsutskottet har i den nuvarande organisationen fått en övergripande roll som i vissa avseenden begränsar såväl Plan- och byggnadsnämndens som övriga facknämnders ansvarsområden.

I Uppsala kommun har det tidigare funnits en så kallad Planberedning under kommunstyrelsen, med basbemanning och där alla kommunalråd och berörda förvaltningschefer deltog. Planberedningen behandlade alla strategiska planuppdrag, översiktliga planer, bevarandeplaner för innerstaden, större trafikplaner, för väg, järnväg, flyg, regionala trafikplaner, tvärsektoriella frågor som kunder beröra miljö, energi, vatten, fjärrvärme, kultur-stadsmiljö och bostadsbyggande. Till Planberedningen kallades vid behov presidierna för byggnadsnämnden, fastighetsnämnden (med de uppgifter som mark- och exploateringsutskottet har idag), övriga relevanta och övriga berörda bolag samt regionrepresentanter med ansvariga befattningshavare.

Syftet var att ge samtliga partier genom dess KS-representanter och berörda bolag- och nämndpresidier djup information, att analysera och diskutera olika målkonflikter och långsiktiga konsekvenser: miljömässigt, ekonomiskt, socialt, kulturellt, regionalt och genomförbarhet. Inbjudna vid olika ärenden kunde vara experter, företrädare, intressenter av olika slag. Inga beslut fattades. Representanter för de olika politiska partierna kunde sedan använda informationen inom respektive parti inför beslut i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ibland uppstod sonderingsförsök, mellan olika intressenter. Planberedningen var särskilt nyttig vid politiska jämviktslägen eller önskemålet att viss övergripande besluten måste ligga fast under flera mandatperioder oavsett politisk majoritet.

Sedan 2017 har kommunen hamnat i ett svårt läge med knappa politiska majoriteter i viktiga frågor som skulle behöva betydligt bredare förankring. Förutsägbarhet är en mycket viktig fråga vid projektutveckling av bostäder, processen tar minst 5 år och ofta betydligt mer än 10 år. Därutöver är det många medborgare och föreningar som har kritiserat kommunen för att det finns ett demokratiskt underskott i stadsutvecklingen, deras upplevelse är att medborgarinflytandet alltmer har kommit att åsidosättas i kommunens samhällsplanering.

En planberedning skulle hjälpa oss att omhänderta tillväxten på ett klokt sätt genom att hantera målkonflikter och att vi inte missar att beakta viktiga perspektiv i samhällsbyggnadsprocessen, exempelvis barnperspektivet och den sociala hållbarheten. En planberedning skulle också vara ett verktyg för att stärka medborgarnas inflytande så att den lokala tilliten till demokratin stärks, och sist men inte minst, den skulle skapa förutsättningar för breda politiska överenskommelser.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Centerpartiet att kommunfullmäktige beslutar 

att  kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en planberedning i enlighet med motionens intentioner

Ehsan Nasari (C)

Victor Zhao-Jansson (C)