Pressmeddelande om kommunfullmäktiges belsut att gå vidare med spårvägen

Ingen majoritet i fullmäktige när går vidare med spårväg.

Idag avslogs Allianspartiernas motion om att avbryta på spårvagnsprojektet efter en lång debatt på närmare fyra timmar. Liberalerna, som också hade skrivit under motionen, avstod från att rösta vid voteringen. Från Centerpartiet lyfte vi i debatten vikten av att säkerställa välfärdens finansiering.

-          Vi har ett helt annat samhällsekonomiskt läge nu i jämförelse med när vi tecknade

avtalet med staten och fattade beslut om spårväg. Inflationen driver på kostnader och

ränteläget är utmanande. Samtidigt har vi stora hål i välfärden. En skola och äldreomsorg

som skriker efter mer resurser, stora kompetensförsörjningsbehov inom välfärden. Det

är inte läge att just nu lägga miljarder på spårväg. Vi behöver prioritera skolan,

äldreomsorgen och övrig kommunal kärnverksamhet, säger Ehsan Nasari, kommunalråd

(C)

Centerpartiet är positiv till att vår kommun växer och utvecklas. Det är helt nödvändig menar vi för att trygga företagens och välfärdens kompetensförsörjning samt för finansiering av skola, vård och omsorg. Vi är också för en kapacitetsstark kollektivtrafik, det är nödvändigt för att vi på sikt ska ha ett hållbart resande och stärka framkomligheten. Därför var vi för moderna snabbussar på eldrift, så kallade BRT.

Vad som däremot är och alltid har varit viktigt för oss centerpartister är att tillväxten blir rättvist, det vill säga att både stad och land tar del av investeringarna. Det är också viktigt att tillväxten sker i balans med ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter. Och sist men inte minst, de demokratiska värdena och medborgarnas inflytande måste värnas.

En av de aspekterna som Centerpartiet har varit mest kritiska till är bebyggelse av broförbindelse för tung spårväg vid Ultuna. En broförbindelse kommer att kräva tillstånd från Länsstyrelsen och ett så kallad vattendom från mark- och miljödomstolen. Det finns en stor risk att bron inte får byggas. Men just nu saknas det alternativa planer för ett scenario där bron över Ultuna inte skulle få byggas. Med andra ord har beslutsunderlagen inte varit tillräckliga för de beslut som har fattats.

-          Förutom att detta är ett mycket känsligt naturområde med stora ekologiska värden så hotar en bro över Årike Fyris dricksvattnet i Uppsalaåsen, äventyrar Ultuna källa och försämrar vattnet i Sävjaån, säger Ehsan Nasari

En annan motion som också behandlades var om framkomlighet för långa moderna bussar från Stefan Hanna. Här yrkade Allianspartierna (C,M KD) , SD och UP bifall till motionen, som avslogs av kommunfullmäktige.

2017 ingick Uppsala kommun in i ett avtal med staten om bostadsbyggande genom ett så kallad förhandlingsuppdrag, det som i media benämns för 4-spårsavtalet. Uppsala kommun ska bygga 33 000 bostäder och i gengäld ska staten investera i 2 nya järnvägsspår. Centerpartiet röstade som enda parti nej till avtalet. I utvärderingar av såväl Statskontoret som Riksrevisionen har det riktats kritik mot dessa förhandlingsuppdrag. Statskontoret konstaterar att denna typ av förhandlingsform, som Uppsala kommun genomförde med staten, går snabbt men på bekostnad av vissa andra värden.

Tillexempel är den demokratiska insynen sämre och det finns risk för sämre beslutsunderlag. Det konstateras också att det finns risker för undanträngningseffekter av andra investeringar. Riksrevisionen konstaterar att det fanns genomgripande brister i det underlag som togs fram inför förhandlingarna. Förhandlingens utgångspunkt, att främst kostsamma spårinvesteringar var aktuella, medförde att andra möjliga och sannolikt effektiva lösningar inte beaktades fullt ut.