Motion: Dags att snabba på elektrifiering av fordonsflottan

Vid kommunfullnäktige den 9 oktober lämnade Centerpartiet in en motion och en interpellation. Läs gärna motionen om att snabba på elektrifieringen av fordonsflottan här.

Värnandet av miljön och klimatet är en ödesfråga. Centerpartiet tar klimatförändringarna på största allvar och tycker att det är bra att Uppsala kommun har ett ambitiöst miljö- och klimatprogram. För att kunna uppnå de klimatambitioner som beskrivs i programmet måste kommunen samla alla goda krafter inom näringslivet, civilsamhället, våra universitet och de medborgare som vill vara en del av lösningen för att göra Uppsala till en föregångskommun i klimatarbetet.

Centerpartiet har en vision om en kommun med väl utbyggd laddningsinfrastruktur för elbilar och en tyst trafik med bra trafikflöden. För att möjliggöra det måste kommunen skapa rätt förutsättningar. 

För det första måste kommunen tillhandahålla information och råd för juridiska och fysiska personer som vill vara del av omställningen. För det andra måste kommunen samarbetamed näringslivet för att underlätta för människor att ha en elbil. Ett sätt att göra det på är att skapa laddpooler, där människor kan ladda sina fordon för att sedan omedelbart flytta det när fordonet är färdigladdat, för att göra plats åt nästa persons fordon. Det skulle underlätta för fler att kunna ha elbilar även om man har svårt att installera laddstolpar vid det egna hemmet eller då det inte finns tillgängliga laddstolpar i bostadsområdet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

att kommunen tar fram ett informationspaket för att underlätta för

bostadsrättsföreningar att installera laddstolpar,

att kommunen har tydlig information på sin hemsida om vart möjligheter för

laddning av elbilar finns,

att kommunen utreder hur vi i samverkan med näringslivet ska kunna etablera

ytterligare fem laddpooler, varav en i centrala Uppsala och fyra i kommunens

kransorter,

att tydliga regler och villkor sätts upp för laddpoolernas användning.

Nora Karlsson (C)