S-styrets politik riskerar Uppsalas utveckling

Inga villor utanför Stenhagen om vänsterstyret får bestämma, skriver C, M, KD och L i plan- och byggnadsnämnden.

Uppsala kommun har stora och allvarliga problem med dödligt våld på våra gator, sjunkande skolresultat och en bottenplats på näringslivsrankingen. Bostadsbyggandet har minskat med upp emot 85 % det senaste året. Givet detta är det viktigt att vi arbetar aktivt med företagarfrågor, säkerställer att hela kommunen kan leva och utvecklas samt har en positiv syn på byggande och företagande. Kommunen har också en hög belåningsgrad och står inför stora infrastrukturinvesteringar. Detta understryker hur viktig ambitionen att hitta partners är då detta innebär möjlighet att utveckla Uppsala och dela på både kostnad och risk.

I dagarna har vi dessvärre sett exempel på det rakt motsatta från det S- ledda vänsterstyret. Bakgrunden var att ett antal företagare presenterade ett förslag för att kunna bygga billigare småhus på jungfrulig mark knappt 4 kilometer väster om Stenhagens centrum. Dessa erbjuder ett nytt sätt både att bygga, bo och lösa bland annat frågor om infrastruktur, energi samt vatten och avlopp. I grunden är ansökan mycket löftesrik. Byggandet i Uppsala har kraftigt bromsat in. Det finns en pågående diskussion kring byggande kopplat till förtätning, höjd på hus, parkeringar, infrastruktur och trygghet. Men även kring var i kommunen det bör planeras för nya bostäder. Därtill pågår i tider med krig i vårt närområde en debatt om totalförsvaret där Sverige idag bara till 50% är självförsörjande avseende mat. Detta begränsar på sikt möjligheten att bygga på Upplands åkrar som är bland de bördigaste i hela Sverige.

Det förslag företagarna presenterat ska inte byggas på bördig åkermark. Projektet ger inte någon förtätning eller upplevd störande höjd. Det är ett område som ligger nära ett av stadens stadsdelscentrum och med goda kommunikationer med bil, cykel och tät kollektivtrafik beläget i en lantlig miljö. Företagarna talar om pris för en nybyggd nyckelfärdig villa på runt fyra miljoner kronor, väl inom ekonomiskt räckhåll för att en ung familj kan flytta in och skapa en framtid.

Det rimliga vore naturligtvis att kommunen mötte dessa företagare i positiv anda där vi gemensamt försöker hitta lösningar på olika praktiska problem. Att vi som kommun tar till sig av hur andra kommuner, exempelvis Haninge och Karlskrona, löst sina utmaningar avseende bland annat vatten och avlopp. Projektet sammanfaller i tid med Trafikverkets planer utmed väg 55, där man kunnat passa på att skapa goda trafiklösningar för ett område som ska bebyggas.

M, C, L och KD vill ge företagarna chansen att gemensamt med kommunen räta ut kvarvarande frågetecken. Alla partier som inte ingår i styret stödde vårt gemensamma yrkande vilket innebär att det finns en politisk majoritet för förslaget i kommunfullmäktige. Vänsterstyret visar dock en obegripligt negativ attityd gentemot nytänkande, bostadsbyggande och näringsliv. Uppsala har betydande problem med sitt företagande. Det borde vara varje ansvarstänkande politikers första instinkt att visa en positiv attityd till nyskapande entreprenörskap generellt och byggande i synnerhet. Vi har inte råd att vara restriktiva med bygglov runt Uppsala tätort. Politiken måste våga vara innovativ och positiv till initiativ för utveckling. Det är så vi bygger Uppsala starkt.

Den signal vänsterstyret i Uppsala kommun sänder med sitt nej är skadligt för kommunens näringslivsklimat och dess innovationsvilja. Dessutom försvinner möjligheten till flera hundra nya bostäder där unga familjer kunnat flytta in och skapa sig sin framtid. Det är faktisk ganska sorgligt.

Markus Lagerquist, 2:e v ordf (M), plan- och byggnadsnämnden

Victor Zhao-Jansson, led (C), plan- och byggnadsnämnden

Magnus Wikberg, led (KD), plan- och byggnadsnämnden

Anders A Aronsson, led (L), plan- och byggnadsnämnden

Lars Tufvesson, led (M), plan- och byggnadsnämnden

Mattias Kullberg, ers (M), plan- och byggnadsnämnden

Lars-Gunnar Sjöö, ers (M), plan- och byggnadsnämnden

Madelene Svensson, ers (KD), plan- och byggnadsnämnden