Centerpartiet lägger två Nämndinitiativ för att motverka mäns våld mot kvinnor

Initiativen lämnades in på kommunstyrelsens sammanträde 2024-04-10

Under årets 3 första månader har 12 kvinnor dödast, i en majoritet av fallen misstänks en man som kvinnan hade en relation till. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem och en stor folkhälsofara.

Med anledning av det allvarliga läget lägger Centerpartiet två utskottsinitiativ på dagens kommunstyrelsesammanträde.

Ett om att Lokala Brå ska verka för att projektet IGOR startas upp i Uppsala kommun. Det är ett projekt där polis i samverkan med socialtjänst arbetat uppsökande med målet att förebygga och förhindra att nya gärningar inträffar i pågående eller avslutade relationer. Syftet har också varit att upptäcka mörkertalen och identifiera relationer där partnervåld förekommer men som polisen eller socialtjänsten saknar kännedom om.

Ett pilotprojekt i Stockholm visar att IGOR bidrog till förbättrad samverkan mellan socialtjänsten och polisen, ökad möjlighet att informera och motivera till stöd och utveckling av kunskap och attityder inom polismyndigheten.

Det andra initiativärendet handlar om verksamhetsstöd till Uppsala Kvinnojour. Kvinnojouren saknar idag full finansiering och behöver anslag på ytterligare 2,4 miljoner för att kunna fortsätta bedriva hela sin verksamhet. De har redan behövt säga upp personal och om full finansiering fortsatt uteblir behöver de säga hela 60 procent av personalen.

Anslaget utgör bara en promille av kommunens totala budget men är helt avgörande för kvinnojourens verksamhet.

Uppsala Kvinnojour bedriver en livsviktig verksamhet för kommunens utsatta kvinnor och deras barn. Därför yrkar vi idag att kommunstyrelsen föranstaltar att 2,4 miljoner kronor utbetalas till Uppsala Kvinnojour i enlighet med deras ursprungliga ansökan till kommunen. På så vis skulle de fortsätta att kunna hjälpa utsatta kvinnor på samma sätt som tidigare.

Mäns våld mot kvinnor är av Världshälsoorganisationen (WHO) definierad som ett utbrett folkhälsoproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Våldet påverkar alla delar av en kvinnas liv och orsakar omfattande lidande och negativa hälsoeffekter för en betydande andel av den kvinnliga befolkningen.

Därför bör kommunstyrelsen ta ansvar för att säkerställa att Uppsala Kvinnojour får full finansiering för sin verksamhet under 2024. Folkhälsofrågorna ligger under kommunledningskontoret, hållbarhetsavdelningen, och är såldes en del av kommunstyrelsens ansvar. Detta skulle kortsiktigt lösa problemet med finansieringen för Uppsala Kvinnojour under 2024 så att de inte behöver avveckla stora delar den fina och unika verksamhet som de har byggt upp under lång tid, i väntan på ett beslut om IOP.