Debatt: Stoppa planerna på en bro över Fyrisån vid Ultuna

Idag ska kommunstyrelsen fatta beslut om att skicka tillståndsansökan för bron över Fyrisån vid Ultuna. Centerpartiet är positiv till en sammanbindning av våra stadsdelar och en utveckling av kollektivtrafiken. Men vi motsätter oss den föreslagna bron på grund av de stora riskerna för miljön och dricksvattenförsörjningen.

Brons utseende och placering har presenterats flera gånger, den föreslås bli 850 meter lång och stå på pelare. Ultunabron blir därmed hela två hundra meter längre än Tjörnbron. Med sina 12 meter i höjd kommer den att påverka landskapsbilden på ett signifikant sätt.

Norr om bron Ultuna–Nåntuna ligger det statliga naturreservatet Uppsala kungsäng, med de blommande kungsängsliljorna i maj månad. Intill ligger det kommunala naturreservatet med rikt fågelliv kring ängsladan och på och omkring Fyrisån. Lite söderut ligger reservatet Nåntuna lund. Att dessa skyddsvärda naturområden störs av en bro, hur kollektiv och miljövänlig trafiken över bron än blir, är ofrånkomligt.

Fyrisåns dalgång med Kungsängen-Övre Föret är det viktigaste området i Uppsalas närhet för fågellivet. Flyttfåglarna följer dalgången och rastar eller häckar i stora antal i dess sankmarker, vassar och betesmarker. Uppåt 250 fågelarter har observerats i området kring Övre Föret, vilket kan jämföras med Hjälstaviken där ungefär 300 arter har observerats. Även fågellivet kommer att påverkas påtagligt av en 850 meter lång bro, inte minst under byggnationen.

Sedan har vi de stora riskerna med dricksvattenförsörjningen. En 850 meter långa bro över Fyrisån med 15 brostöd och en höjd på 12 över ån medför risker för en av Sveriges viktigaste grundvattenförekomster i Uppsalaåsen väster om ån som har hög känslighet för grundvattenkvaliteten. Rullstensåsen är en mycket viktig resurs för Uppsalaborna eftersom det är grundvattnet från åsen som är i huvudsak försörjer kommunen på dricksvatten. Det kommer krävs stora schaktdjup för flera av brostöden, sannolikt intill grundvattenmagasinet, något som ger upphov till höga risker för kontaminering av grundvatten. Både expertmyndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU, och Länsstyrelsen har under processen lyft fram riskerna med brobygget.

En bro för spårväg eller annan tung trafik måste enligt alla konsulter pålas genom flytleran (ca 70 meter) ner till fast mark. Enligt tidigare uttalande från Sveriges Geologiska Undersökning gör pålarna hål i det lerlager som håller kvar vattnet i åsen. Även om kommunen vidtar många skyddsåtgärder så finns det inga garantier att några skyddsåtgärder skulle kunna hjälpa.

Från Centerpartiet tycker vi att de politiska partier som ställer sig bakom att det ska byggas en broförbindelse vid Ultuna inte beaktar de stora risker som finns för miljön och Uppsalas framtida dricksvattenförsörjning. Men även ekonomi, för brobygget utgör en ansenlig del av spårvägsprojektets totala budget. Byggnation av en bro som är 850 meter lång och 12 meter hög är ett projekt med hög komplexitet. Även om vi har genomfört många utredningar för säkra ett genomförande utan komplikationer så vet vi att det i praktiken inte finns några garantier på att det blir komplikationsfritt, vilket projektet med Tullgarnsbron är ett tydligt exempel på. Men till skillnad från exemplet med Tullgarnsbron så skulle konsekvenserna vid avvikelser för ett brobygge vid Ultuna kunna få långtgående konsekvenser för Uppsalaborna.

Ehsan Nasari (C)

Kommunalråd