Mål och budget 2024


Personbild

I Centerpartiets förslag till Mål och budget 2024 med ekonomisk plan för 2025-2026 presenteras våra mest prioriterade satsningar 2023. Vi satsar på att stärka kommunens förutsättningar för att satsa på förebyggande arbete, välfärd och klimatsatsningar.

  • Vi skriver just nu ett mörkt kapitel i Uppsalas historia. Det pågår ett gängkrig på våra gator, torg och bostadsområden. Otryggheten och misstron breder ut sig när bostäder sprängs och barn lejs till mördare. Vi måste göra allt vi kan för att nästa kapitel ska bli ljusare. För att skapa trygghet på sikt väljer vi att satsa 128 miljoner kronor mer till skolan, 50 miljoner mer till socialtjänsten och 10 miljoner i utökat aktivitetsstöd till idrottsverksamheter.
  • Centerpartiet vill satsa på en skola för livsresor, där alla ges chansen till att förverkliga sina framtidsförhoppningar. För oss är det oroväckande att Uppsalas grundskolor ligger på bottennivå nationellt när det gäller satsade pengar per elev på undervisning. Därför satsar vi bland annat 74 miljoner för utveckling av systematiska, förebyggande tidiga insatser från förskola och grundskola med fokus på riskfamiljer, 12,6 miljoner extra till resursenheter för elever i behov av stöd, 6 miljoner i satsning på utökad elevhälsa samt 15 miljoner i skolsatsning inom familjehemsvården.
  • Vi satsar på en socialtjänst som arbetar proaktivt, där personalen ges tillräckligt med stöd för att hjälpa kommunens barn, unga och familjer. Därmed föreslår vi bland annat 6 miljoner för att förstärka socialsekreterarnas närvaro i skolan, 30 miljoner för personal- och ledarskapslyft, 4 miljoner för utökning av samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid på mellanstadiet och 4,5 miljoner i utökad stöd till kvinnojourerna.
  • Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och de måste mötas med handlingskraft och beslutsamhet. Kommunen måste accelerera klimatarbetet och genomföra effektiva åtgärder för att uppnå klimatmålen som satts för 2030 och 2050. Men tyvärr saknas det en konkret plan med tydliga och effektiva åtgärder. Detta nås i vår budget genom att säkra tillgången på fossilfri energiförsörjning, ta fram en klimatfärdplan för ett klimatneutralt Uppsala och att göra det mer attraktivt och säkert att cykla och gå i hela kommunen.

Centerpartiet Uppsalas förslag till Mål och budget 2024 med ekonomisk plan för 2025-2026 , 5.6 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.