Miljö och klimat

Personbild


  • Säkra den biologiska mångfalden vid exploatering
  • Giftfri vardag
  • Klimatsmarta transporter
  • Mer stöd till hållbart företagande

Centerpartiet i Uppsala ska vara en drivande kraft i arbetet med att skapa en hälsosam och hållbar miljö i kommunen, såväl i vardagslivet som i den gemensamma miljön. Miljö- och klimatarbetet ska utgå från Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Oavsett om vi bor i staden eller på landsbygden måste vi aktivt vara med i omställningen till ett hållbart kretsloppssamhälle. Vårt vatten ska vara friskt och våra avlopp effektivt renade, vi måste ha en miljö med biologisk mångfald och luften får inte vara förorenad. Vi måste få ner alla skadliga utsläpp och all energi måste därför vara fossilfri.

Naturens kretslopp och dess fungerande ekosystem är grunden för allt liv. Tillgång till rent vatten, en ren luft och en giftfri miljö är grundläg-gande för alla människor och en förutsättning för vår frihet.

Vi har en skyldighet att bruka utan att förbruka, att inte rubba kretsloppen och att bevara en oförstörd natur till kommande generationer. Det handlar både om rättvisa och om respekt för kommande generationers livskvalitet.

Centerpartiet Uppsalas miljö- och klimatpolitiska program, antaget 2021. , 293.5 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.