Klimat och miljö

Skogen och våra grönområden är värdefulla och har flera användningsområden. Vi vill ha en god tillgänglighet till grönområden och en skog som brukas på ett ekonomiskt och hållbart sätt. Grönområdena är bland annat viktiga ytor för biologisk mångfald, hantering av dagvatten, temperaturreglering, lek, friluftsliv och rekreation. Kommunens mark är vår gemensamma resurs där vi i Centerpartiet vill ta vara på invånarnas engagemang och göra det enklare för initiativ som att bidra med skötsel och odling. Det finns idag flera naturreservat i Karlstad vilket innebär att värdefull natur får ett starkt skydd. Vi i Centerpartiet vill bevara områden med höga naturvärden och samtidigt vara försiktig med i att skapa nya naturreservat. Äganderätten ska vi värna om och vi tror på att även kommande generationer ska ha mandat att avgöra vad mark bäst nyttjas till. Vår jordbruksmark är en värdefull resurs som vi vill ha kvar i största möjliga mån. Jordbruksmark och ett aktivt jordbruk möjliggör öppna landskap, säker matproduktion och självförsörjning. Maten som serveras i kommunen ska vara producerad enligt svenska lagar och riktlinjer och i så hög grad som möjligt närproducerat.

Klimathotet är vår tids största utmaning som inte har en enskild lösning. Karlstad växer och behöver växa för en god ekonomi och behovet av fler som arbetar i till exempel vård, omsorg och skola. Centerpartiet arbetar efter ambitionen grön tillväxt och ekonomisk utveckling. Konsumtion och transporter är de områden som står för mest utsläpp i Karlstads kommun. Kommunen kan genom stadsplanering arbeta för minskade utsläpp och trängsel från fordon genom att planera för nära service, olika boendeformer och bra infrastruktur. För att kunna transportera sig hållbart och effektivt behöver mer göras för ökad tillgänglighet via tåg och buss. Vi vill arbeta för fler byggnader i trä och där hållbara energiformer som till exempel solceller används. Det finns flera olika initiativ för försäljning av närodlad mat, återbruk och samägande. Vi behöver arbeta tillsammans för att hitta och underlätta för olika hållbara lösningar och det ska det vara lätt att ta initiativ. För Centerpartiet är det en självklarhet att stödja det lokala och hållbara.

Karlstad har en god tillgång på vatten som kan nyttjas i ännu högre grad. Vi vill ta fram en blå översiktsplan som adresserar utvecklingsområden för friluftsliv, turism, boenden och allmän tillgänglighet.

Läs mer om vår politik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.