DET HÄNDER GREJER I TEKNISKA NÄMNDEN!

Tekniska nämnden 2022-03-15

Vi i Tekniska nämnden vill informera medborgarna om vad vi har gjort under 2021:

Redovisningen av årsbokslutet 2021 visar att de skattefinansierade och de avgiftsfinansierade verksamheterna har en ekonomi i balans. Det har varit ett händelserikt år för våra verksamheter, trots pandemin. Nedan redovisas delar av det som förvaltningen genomfört och som nämnden har ansvar för.

Vi har installerat ny belysning i ishallen.

Projekt Biking Värmland är avslutat och vi har fått godkända mountainbikeleder på Björkvallen, Hultet och Sättra.

En ny discgolfbana har anlagts i Björneborg. Det är ett samarbete mellan Björneborgs IF och Kristinehamns kommun.

Konstsnöanläggningen på Hultet färdigställdes 2020 och var i full drift 2021. Banan är totalt 3 km lång.

Ett månadsbrev har tagits fram. Det handlar främst om pågående projekt och har blivit ett mycket uppskattat inslag från flera håll. Det finns att läsa på kommunens hemsida.

Norra och Södra torgen, är igång att färdigställas till halvårsskiftet 2022.

Nya gymnasieskolan håller på att färdigställas och göras klar för inflyttning.

Parkbron över Varnan, som knyter ihop stadsparken med kvarteret Vågen, tilldelades det internationella priset för bästa svenska stålbyggnadsprojekt, The European Steel Design Award 2021, av branschorganisationen ECCS.

Ölme förskola invigdes i september och Ölmegårdens äldreboende i december.

Styrutrustning har installerats på Vågbron för att minska risken för översvämningar.

Södermalmsgatan har byggts om.

Trädgårdsgatan har efter VA-sanering nu äntligen återställts till en kullerstensgata.

Skymningens badplats har tillgänglighetsanpassats. En hiss har installerats. Det har även anlagts en ramp så att det går att ta sig i vattnet på ett enklare sätt. Vi har öppnat omklädningsrummen även på vintern för att vinterbadarna ska kunna nyttja dem. En bastu som tidigare varit placerad vid Kvarndammen har renoverats och står nu vid skymningen vintertid.

Vid Picassoudden har vi byggt om för att få till en säkrare gång- och cykelväg. Under 2021 har vi fortsatt att utveckla parken vid skulpturen och bland annat tagit bort den lilla parkeringen och byggt ett upphöjt övergångsställe. El är dragen för ny belysning och nya stenmjölsgångar är iordninggjorda. Färdigställande av parkmiljön med montering av utemöbler och annan utrustning kommer att göras våren 2022.

Björneborgs lekplats fick ny lekutrustning till parken. En medborgardialog där barnfamiljer från Björneborg själva har haft möjlighet att vara med och påverka slutresultatet. Invigningen av den nya lekplatsen skedde våren 2021.

Under det gångna året har också förberedelser gjorts för att ta över grönyteskötseln i egen regi. Den startade 1 februari 2022.

Ett antal grillar för offentlig miljö införskaffades under året och placerades runt om i Kristinehamns kommun för att invånarna skulle kunna träffas utomhus när Covid-19 slog till och offentliga tillställningar och idrottsevenemang ställdes in.

Genom välfärdspengar satsade vi på trygghetsåtgärder i det offentliga rummet, vilka bestod i röjningsinsatser, belysningsinsatser på Södermalmsskolan, på Östermalm, på uterinken vid Björkvallen och i Malmenparken. Inköp av hjärtstartare och översvämningsskydd har gjorts. Utrustning till fritidsbanken för personer med funktionsnedsättning, sportutrustning, hyllutrustning och övriga förbrukningsinventarier. Digitala sensorer har köpts in för att placeras ute i kommunen.

VA-avdelningen: Nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar har lagts i korsningen Djurgårds- och Presterudsvägen samt anslutande vägar. Ca 800 vattenmätare är monterade hos fastighetsägare samt att VA-avdelningen har utsetts till årets team inom kommunen.

Under året har tekniska förvaltningen startat arbetet med att bygga upp en centraliserad fordonsförvaltning. En fordonssamordnare har anställts och verksamheten har tagit över ansvaret för poolbilarna i Uroxens garage, skapat struktur och ordning.

Inte att förglömma kostavdelningen, där kommunen för tredje året i rad blivit diplomerad i ekomatsligan och placerade sig i år på plats 58 av 259 kommuner när det gäller ekologiska inköp. Den årliga revisionen av KRAV-certifieringen av våra tillagningskök inom förskolan är genomförd och alla kök är godkända.

Inom renhållningen håller vi på att utveckla en digital lösning till ÅVC i Björneborg. Mobil ÅVC redan i Bäckhammar och Rudskoga helgfria tisdagar och onsdagar och från och med i år, kommer mobil ÅVC även att finnas i Nybble, Valunda.

Beslutsärende:

Medborgarförslaget, Pump vid vinterbad Skymningen
Förslag till beslut: Tekniska nämnden beslutar att placera en flytbrygga med lucka vid Skymningen för att göra vinterbadet enklare och mer tillgängligt.

Vi i nämnden vill tacka alla anställda för ett väl utfört arbete, trots pandemin och vi ser fram emot det fortsatta arbetet 2022.

Ordförande
Monica Gustavsson (C)

Vice Ordförande
Krister Nyström (S)