Politik

I Värmland ska alla kunna leva ett gott liv. Den som är uppväxt här eller flyttar hit ska enkelt hitta ett boende, ha nära till utbildning genom hela livet och snabbt kunna ta sig till och in i arbete och egen försörjning. Att leva i Värmland ska vara tryggt. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik.

sol-has-bg

Den 1 januari 2019 bildades det nya Region Värmland genom en sammanslagning av dåvarande landstinget och kommunalförbundet. Centerpartiet ingår i Värmlandssamverkan som styr Region Värmland tillsammans med Moderaterna, Sjukvårdspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Här nedan följer Värmlandssamverkans politiska plattform 2019 – 2022

Sex partier i samverkan för livskvalitet i världsklass i hela Värmland

Vi vill skapa förutsättningar för att alla i Värmland, nuvarande och framtida invånare liksom våra besökare, ska uppleva livskvalitet i världsklass under hela livet oavsett var i regionen man bor, lever och verkar. En förutsättning för vårt arbete är en god samverkan med andra viktiga aktörer.

I Region Värmland ska all verksamhet kännetecknas av respektfulla möten. Alla människors lika och okränkbara värde oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, social situation, funktionsbehov eller bostadsort ska vara vägledande. Vid större förändringsarbete ska processen genomsyras av dialog med de som berörs.

Region Värmland ska verka för att vara en attraktiv organisation som bedriver ett aktivt kvalitetsarbete med klok utveckling och innovationer. Region Värmland ska också vara en förebild när det gäller ett hållbart arbetsliv. Förvaltningen ska vara effektiv och flexibel. Framgångsfaktorer är en attraktiv arbetsplats, konkurrenskraftiga löner och utvecklingsmöjligheter. Region Värmlands folkhälsoarbete ska präglas av en utvecklad och långsiktig samverkan.

Vi tar aktivt ansvar för att Region Värmlands miljöarbete stärks, och att vi värnar om de gemensamma resurserna lokalt och globalt. God miljö är en viktig förutsättning för god hälsa. Region Värmland ska vara ledande inom hållbarhetsfrågor.

Region Värmland ska ha ett givande internationellt samarbete med fler aktörer från övriga världen, men främst Norge och EU. Målet är att arbetet ska ge den egna verksamheten och regionen goda och långsiktiga utvecklingsförutsättningar.

En framåtsyftande regional utveckling leder till starkare ekonomi som ger förutsättningar för välfärdsarbetet. Region Värmland ska arbeta långsiktigt och strategiskt med ekonomiplanering och hälsoekonomi, samtidigt som kontinuerliga uppföljningar och revideringar av budget och verksamhetsplan görs. God ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans och med fokus på hög kvalitet är en grundförutsättning för effektivt utvecklingsarbete.

Region Värmland har en mycket viktig roll i att utveckla digitaliseringens möjligheter, både för den egna organisationen såväl som för regionen som helhet. Region Värmland ska vara pådrivande i denna utveckling och utveckla Värmland till en smart region.

Kompetensförsörjning och integration är viktigt för tillväxt. Det är avgörande för Värmlands framtid att alla som kan arbeta får möjlighet till det och att näringsliv och offentlig sektor kan rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Det är också viktigt att alla invånare, oavsett var i världen man är född, känner en delaktighet i samhället. Region Värmland har en viktig roll att fylla i kompetensförsörjningsarbetet. Bra samverkan med andra är en avgörande framgångsfaktor.

I Region Värmland ska vården ha patientens perspektiv. Den vård du behöver ofta ska finnas nära. Verksamhet som med fördel kan flyttas ut i regionen ska så göras. För att lyckas med detta krävs bra ledarskap och att medarbetarna har möjlighet att arbeta med kvalitet. För oss går kvalitet och ekonomi hand i hand och är en förutsättning för en effektiv och patientsäker vård.

Genom att överlåta valet av utförare av hälso- och sjukvård till patienterna, sker ett vårdval som främst bygger på kvalitet och tillgänglighet. Valfrihetssystem kan byggas upp för många av Region Värmlands verksamheter inom såväl vård och behandling som rehabilitering och förebyggande insatser. Vården ska ha en helhetssyn på människan där fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov tillgodoses.

Alla ska erbjudas hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården och lättillgänglig information om de skilda verksamheterna som erbjuds av Region Värmland och andra vårdgivare. Vården ska vara tillgänglig via telefon, digitalt och personlig kontakt.

Värmland ska vara en region som är attraktiv och konkurrenskraftig. Fler och starkare företag där idéer och utvecklingsresurser tas tillvara leder till fler arbetstillfällen och därmed möjlighet för människor att bo och verka i hela Värmland. Genom en välfungerande regional samverkan mellan näringsliv, det offentliga och utbildning skapas förutsättningar för utveckling. Fokus ska vara på de styrkor som finns i Värmland, så som skoglig bioekonomi, besöksnäring, stål och verkstad samt IT.

Med forskning inom spjutspetsområden samt nya kombinationer av kunnande kan Värmland tillhandahålla nya lösningar och skapa förutsättningar för att stärka innovationskraften. Ett starkt entreprenörskap är en nyckel i Värmlands innovationsarbete. Närheten till och samarbetet med Norge är viktigt för Värmland.

Region Värmland ska erbjuda ett sammanhållet, smidigt och effektivt transportsystem för hela Värmland, samt till och från regionen. Det är en förutsättning för tillväxt. Det ska finnas ett välutvecklat system för infrastruktur och transporter för såväl person- som godstrafik. Region Värmland ska verka för att utveckla och förbättra både väg, järnväg, sjöfart och flyg liksom bredband.

Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Den bidrar till att minska negativ miljöpåverkan och öka tillgänglighet till lokala och regionala arbetsmarknader och andra viktiga resmål. Region Värmland ska utveckla och effektivisera kollektivtrafiken så att fler har möjlighet att välja kollektivt resande. För det behöver kollektivtrafiken bli ännu mer attraktiv och anpassad efter resenärernas behov, bland annat genom god tillgänglighet på så många orter som möjligt.

Region Värmland ska värna om och arbeta för en långsiktig utveckling av kultur och bildning i länet. Kulturen i Värmland står sig stark och bidrar till den värmländska besöksnäringen. Regionen ska arbeta för att bidra till mångfald inom kulturen. Entreprenörskapet inom kultursektorn behöver stärkas. Fler behöver få möjligheten att ta del av det offentliga stödet till kulturlivet som också bidrar till integration och mötet mellan olika kulturer. I Värmland ska det vara lätt att ta del av och utöva kultur i hela regionen, särskilt för barn och ungdomar.

Det ska arbetas för att fler ska kunna ta del av Region Värmlands folkhögskolors utbud. Utbildningarna ska hålla hög kvalitet och skolornas form och arbetssätt ska tas tillvara och utvecklas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.