Sunne kommun utvald till utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

Svenskt näringsliv undersöker årligen det lokala företagsklimatet. Sunne tappar i årets mätning och lägger nu fokus på att jobba med de områden som företagen pekar specifikt på. Placeringarna har varierat de senaste åren: 25:e plats (2014), 27 (2015), 31 (2016), 38 (2017), 36 (2018), 20 (2019), 42 (2020).

De senaste årens resultat visar en negativ trend. De vikande betygen utgår visserligen från ett högt resultat i jämförelse med andra kommuner, men är inte tillräckligt bra för en företagarkommun som Sunne. Centerpartiet initierar nu krafttag för att vända utvecklingen.

Sunne kommun är en av åtta kommuner som valts ut för att delta i Svenskt Näringslivs "Utvecklingsprogram för kommuner" med syfte att stärka företagsklimatet. Programmet pågår september 2021 till maj 2022.

Utvecklingsprogrammet innehåller fyra tematräffar i Stockholm, mentorskap, samarbete med Svenskt Näringslivs regionkontor och erfarenhetsutbyte med andra kommuner

Vid tematräffarna presenteras och diskuteras inspirerande exempel. Inbjudna är kommunstyrelsens ordförande (KSO), kommunchef och näringslivschef samt andra relevanta personer beroende på tema.

Följande teman ingår:

Träff 1: Styrning och ledning för starkare företagsklimat
Träff 2: Serviceinriktad myndighetsutövning
Träff 3: Attraktivare och effektivare upphandling
Träff 4: Utvecklingsprojekt för ett starkare företagsklimat