Skydda skogsägarna och den gröna omställningen

Debattartikel i Fryksdalsbygden 14/2 2022:

Skogsstyrelsen meddelade för ett par dagar sedan att myndigheten avser förändra sin syn på skogsbruket, mot bakgrund av den senaste tidens domstolspraxis. Skogsägare anses nu behöva ta hänsyn till samtliga vilda fågelarter på individnivå, eftersom samtliga vilda fåglar anses fridlysta enligt svenska artskyddsförordningen. Den nya tolkningen får givetvis orimliga och potentiellt ödesdigra konsekvenser. I Sverige häckar cirka 240 fågelarter bestående av cirka 140 miljoner individer.

Centerpartiet menar att detta är en konsekvens av att Sverige övertolkat EU:s art- och habitatdirektiv på ett sätt som hotar såväl äganderätten som den gröna omställningen. Sveriges skogar är ovärderliga som kolsänkor och källor till biologisk mångfald och biomassa. Svenskt jordbruk levererar klimatsmart, sund och säker mat. Ska dessa ovärderliga verksamheter stoppas för att en av Sveriges vanligaste fåglar byggt ett bo på åkern eller i en trädkrona?

”Frihet under ansvar” har varit framgångsord för svensk natur- och naturbrukshistoria. De stora naturvärdena finner man ofta i bondeägd skog, där traditionen medfört en vilja att lämna en välskött och uthållig skog efter sig till nästa generation. Det är därför vi finner så många skyddsvärda biotoper i dessa skogar. Mellan 1998 och 2016 har vi fått 8 miljoner fler fågelpar i de svenska skogarna.

EU-domstolen har konstaterat att det svenska regelverket för skyddet av fåglar är strängare än vad EU kräver.

Centerpartiet kommer i ett första steg begära att Skogsstyrelsen och regeringen kommer till Miljö- och Jordbruksutskottet och ger sin bild av denna märkliga hantering. Det svenska skogsbruket måste försvaras, så Sverige kan behålla initiativet i kampen för en grönare värld.

Daniel Bäckström (C) Riksdagsledamot Värmland

Sophie Janulf (C), riksdagskandidat Sunne

Anna-Lena Carlsson (C), distriktsordförande Värmland