Debattartikel: Öka det lokala inflytandet över rovdjurspolitiken

Ur Fryksdalsbygden 2 augusti:

Förra veckan kunde vi återigen tyvärr läsa att Länsstyrelsen avslår begäran om skyddsjakt på två vargar i Skacksjöreviret trots flera angrepp på hundar. De återkommande vargangreppen på husdjur och boskap innebär betydliga försämringar av livskvalitén för oss som bor och verkar i Värmland.

Vår kommun har under flera år drabbats hårt i form av flera återkommande angrepp på hund och boskap. Situationen innebär att många djurägare går till sängs med ilande oro över vilken syn som kan möta dem när de återvänder till hagen nästföljande morgon. Detta gör att fler väljer bort att ha betande får och möjligheterna att hålla landskapen öppna minskar. Flera föräldrar på landsbygden vågar heller inte låta sina barn på egen hand vandra kortare sträckor till skolbussens hållplats. Vargens utbredning bidrar också till negativa konsekvenser i form av radikalt minskade möjligheter till älgförvaltning och jakt med löst arbetande hundar.

I en situation då hundägare inte ens kan hämta ved på sin egen tomt utan att riskera förlora sin fyrbenta vän och följeslagare, är det uppenbart att dagens rovdjursförvaltning med allt för snävt tilltagande licenstilldelning är otillräckligt och behöver luckras upp och underlättas när angrepp de facto har skett.

Levande landsbygder och rovdjur utesluter inte varandra, men det kräver en aktiv rovdjursförvaltning som saknas idag. Det finns fler åtgärder som behöver vidtas, som skulle bidra till en fungerande och aktiv förvaltning av varg och större rovdjur. Nedan lanserar vi fem förslag till beslut som skulle bidra till en effektivare, aktivare och mer ändamålsenlig rovdjurspolitik:

1. Vargen behöver att få en annan status i EU:s art- och habitatdirektiv där den tas bort från den så kallade rödlistan och att det strikta skydd den innehar därmed upphävs.

2. Markägare måste få utökade möjligheter att utöva akut skyddsjakt på eget initiativ när husdjur och tamdjur utsätts för rovdjursangrepp, och inte som idag endast i direkt anslutning till angreppet.

3. Skyddsjakt ska beviljas efter angrepp på jakthundar, och inte som idag behöva invänta ytterligare angrepp och som följd en ökad skadebild innan skyddsjakt beviljas.

4. Vi behöver en politik där det regionala och lokala inflytandet över förvaltningen av varg måste öka kraftigt där lokala hänsyn i betydligt större utsträckning måste beaktas.

5. Populationen av varg måste minska till det av riksdagen beslutade nationella målet om cirka 170-270 individer. Därtill måste den regionala koncentrationen minska, då även 170 individer är för många om de är samlade i Värmland.

Freddy Kjellström (C)

Nils Ahlqvist (C)

Sophie Janulf (C)

Ola Persson (C)

Centerpartiet i Sunne