Ett gott företags-klimat - för Skellefteås bästa


sol-has-bg

För att Skellefteå ska växa och må bra behövs företagen. Det behövs både små företag och växande företag som kan skapa nya jobb, liksom de stora industrierna bidrar. Centerpartiet vill göra det lättare och mer lönsamt att starta och driva företag. Det behövs en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre krångel samt ett företagsklimat som stärker näringslivet.

Vi vill ha mindre drift i kommunal regi genom att upphandla mer av driften av kommunens verksamheter istället för att kommunen ska konkurrera med mindre företag. Inför LOV i hemtjänsten. Låt entreprenörer ta hand om renhållning, camping, växthus, däckbyten, fotvård, grön omsorg m.m. istället för att kommunen ska konkurrera med mindre företag. Dessutom ökar valfriheten när privata aktörer enklare kan driva förskolor, skolor och hälsocentraler.

Företagande bland kvinnor, unga och utlandsfödda behöver öka. Olika typer av företagande ger en bredd på marknaden och kan även motverka en segregerad arbetsmarknad.

Centerpartiet ser vikten av företagande inom de gröna näringarna. Livsmedelsförsörjning, skogsbruk, jordbruk och djurhållning är områden som på många sätt är grunden för verksamheter och aktiviteter, och som har stor betydelse för hela kommunens tillväxt.

Upphandlingen för lokalt producerade livsmedel i de offentliga köken ska ökas och den kan utvecklas till exempel genom att närodlade råvaror prioriteras vid all upphandling. Vi vill även stödja teknikutveckling av småskalig energiproduktion, vilket kommer att behövas i ett växande Skellefteå.

Förutsättningarna för turismutveckling behöver ses över samt hur denna kan stödjas och utvecklas. Gäller både större och småskaliga besöksmål. Det inbegriper t.ex. att identifiera lämpliga mark och vattenområden för turismutveckling.

Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd. Centerpartiet i Skellefteå har många idéer för företagande och jobb att förverkliga. För Skellefteås bästa.

Det här vill Centerpartiet:

 • Förenkla hanteringen av tillståndsansökan och tillsyn för företagen.
 • Upphandla mer av driften av kommunens verksamheter. Mindre drift i kommunal regi, ex LOV, växthus, delar av tekniska kontorets verksamheter, fotvård. Låt entreprenörer ta hand om renhållning, camping, däckbyten, fotvård, grön omsorg m.m. istället för att kommunen ska konkurrera med mindre företag.
 • Arbeta med mindre poster vi kommunens upphandlingar.
 • Utveckla upphandlingen för lokalt producerade livsmedel i de offentliga köken, till exempel genom att närodlade råvaror prioriteras vid all upphandling.
 • Upphandla maten till förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden med samma krav som på miljöhänsyn och djurskydd som det är på svensk livsmedelsproduktion.
 • Stödja och utveckla vidareförädling av lokala "livsmedelsresurser" som bär, potatis, mjölk, vilt etc.
 • Ta tillvara på lantbrukarnas kunskaper och erfarenheter genom regelbundna möten. Lantbrukets företagande är på flera sätt grunden till bilden av landsbygden genom brukande av jord och skog. Utan en fungerande lantbrukssektor faller landsbygden samman.
 • Stötta de gröna näringarna. Livsmedelsförsörjning, skogsbruk, jordbruk och djurhållning är områden som på många sätt är grunden för verksamheter, aktiviteter och möjligheter att bo på landsbygden och som har stor betydelse för hela kommunens tillväxt.
 • Prioritera grönt näringsföretagande vid upphandling.
 • Se över förutsättningarna för turismutveckling samt hur denna kan stödjas och utvecklas. Gäller både större och småskaliga besöksmål. Detta inbegriper t.ex att identifiera lämpliga mark och vattenområden för turismutveckling.
 • Tillhandahålla lokaler för personer som vill testa en företagsidé.
 • Anlägga mer tillgänglig mark för näringslivsetableringar.
 • Främja småföretagarseminarium för erfarenhetsutbyten.
 • Starta ett särskilt utvecklingsprogram för företagande på landsbygden, både nyföretagande och utveckling av befintliga företag.
 • Ge näringslivskontoret i uppdrag att arbeta med bättre samverkan mellan näringsliv och akademin.
 • Ge stöd till teknikutveckling av småskalig energiproduktion.
 • Uppmuntra privata aktörer att starta barnomsorg.
 • Utveckla entreprenörskap i grundskolan på alla grundskolor.
 • Utveckla skolans samarbete med näringslivet redan i de lägre årskurserna, t.ex. med företags-gästföreläsare varje år.
 • Utveckla lärlingsutbildningar och Yrkesvux-utbildningarna.
 • Skapa fler platser på yrkesutbildningar för särskoleelever.
 • Ge gratis tomt i stan för trygghetsboenden till de byggföretag som bygger trygghetsboenden i ytterområdena.
 • Tillåta både privata och kommunala utförare av vård. och omsorgsboenden.
 • Skapa ökad valfrihet genom att privata hälsocentraler lockas till Skellefteå.
 • Göra det möjligt för läkare att driva små mottagningar.

FÖR SKELLEFTEÅS BÄSTA

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.