FRAMGÅNGSRIKA LANDSBYGDER ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT HÅLLBART VÄXANDE SKELLEFTEÅ


sol-has-bg

Skellefteås landsbygder är bland de mest omfattande och innehållsrika i Sverige, med en natur som slår det mesta. Här finns havet och kusten, älvarna, sjöarna och tjärnarna, åkrarna och ängarna, skogarna, hedmarkerna och myrarna, bergen och dalarna. Och i denna väldiga yta bor människor i hus och på gårdar, i små och i stora byar, i mindre och större samhällen. Det är en ynnest och en rikedom för en kommun att ha tillgång till en sådan miljö att vårda och utveckla.

Men, det är en bild som många människor på landsbygderna inte känner igen sig i, vare sig när det gäller vården av landsbygdens livsmiljöer eller utvecklingen av den. Istället upplever man sig mer som en bortglömd och missgynnad del i det nu växande Skellefteå, och mindre som en fullvärdig del av kommunen. Man finns till för att leverera nyttigheter till staden men får lite eller inget tillbaka. Starka ord, javisst, men det är så många uttrycker det. Och det är ingenting nytt, så har det varit i decennier, och det, det vill Centerpartiet ändra på.

Nu finns chansen att göra det. Aldrig tidigare har möjligheterna varit större för en förändring än nu när kommunen står inför en sådan enastående tillväxt som vi ser framför oss. Dessutom har de senaste årens hemarbete gjort det möjligt för fler att bo längre från sin arbetsplats. Vi vill se hela Skellefteå hållbart och vill satsa mer på landsbygderna än vad som gjorts under lång tid.

Centerpartiet vill åstadkomma det. I vårt landsbygdsprogram har vi samlat de förslag vi kommer att arbeta för under nästa mandatperiod för att förverkliga idén om framgångsrika landsbygder. Framgångsrika landsbygder förutsätter att det finns bra vägar och bra kollektivtrafik som binder samman hela kommunen. Det förutsätter att det är lätt att bygga och bo på landsbygden, det förutsätter att skola, omsorg och hälsovård finns nära människorna på landsbygden. Det förutsätter även att det finns fritids- och kulturaktiviteter på landsbygden och det förutsätter att landsbygdens företagare får det stöd de behöver. Detta bygger framtidstro.

Vi i Centerpartiet vill att våra landsbygder och vår stad ska utvecklas tillsammans. För en attraktiv landsbygd gynnar även staden och en attraktiv stad kan alla ta del av. För Skellefteås bästa!

Bättre vägar och mer kollektivtrafik

Det här vill Centerpartiet:

 • Öka underhållet av vägarna, både sommar och vinter.
 • Bibehålla vägbelysning i byarna. Det ska lysa där människorna bor.
 • Utöka kollektivtrafiken, det måste bli mycket lättare att åka kollektivt till jobb, skola, samhällsservice och affärer.
 • Bygga infartsparkeringar med gratis parkering och lokaltrafik som ansluter.
 • Bygga färdigt bredband i hela kommunen [1].
 • Bygga ut det mobila telefonnätet så att man har stabil uppkoppling överallt där människor är, även i fritidshus, i friluftsområden och längs vägar och räls.

[1] 98,0 procent av befolkningen har möjlighet till bredband om minst 1 Gbit/s.
99,9 procent har möjlighet till minst 100 Mbit/s.
100 procent har möjlighet till minst 30 Mbit/s.

Utökat byggande av hus och lägenheter

Det här vill Centerpartiet:

 • Marknadsföra byggande på landsbygden lika aktivt som byggande i staden.
 • Förenkla regelverket och minska krånglet så att fler får möjlighet att bygga.
 • Lätta på strandskyddet så att fler kan bygga i attraktiva lägen.
 • Underlätta för inflyttning i hus som idag står tomma. Det ska vara enkelt att avstycka en tomt och att renovera ett hus som redan finns på plats. De senaste årens hemarbete har gjort det möjligt att bo längre från sin arbetsplats och många ser möjligheten att flytta från stan till landsbygden, men bromsas av att det är bostadsbrist i många byar.

En närmare skola och omsorg

Det här vill Centerpartiet:

 • Utveckla barnomsorg, skolor och aktiviteter för barn och ungdomar på landsbygderna. Det ökar möjligheterna att de vill komma tillbaka när de utbildat sig färdigt och ska bilda familj och söka jobb.
 • Bevara och utveckla landsbygdsskolorna så länge det är möjligt med hänsyn taget till barnens rätt till en hög utbildningskvalitet och ekonomiska konsekvenser.
 • Väga in fler perspektiv än rent utbildningsmässiga vid förändring i kommunens skolverksamhet på landsbygderna, ock även se till skolans betydelse för bygden i stort.
 • Satsa på äldreomsorg, lägenheter och service för att ta hand om våra äldre i bygden.
 • Satsa på hälsocentralerna med målet att fast personal ska finnas i stället för hyrpersonal.
 • Tillåta privata initiativ inom barnomsorg, skola, vård och omsorg.

Fritid och kultur på landsbygdens egna villkor

Det här vill Centerpartiet:

 • Utveckla den uppsökande verksamheten av kultur, utlokalisera Sara kulturhus till hela kommunen.
 • Stimulera till ytterligare fritidsaktiviteter på landsbygderna. Använd Naturbruksgymnasiet i Burträsk för utbildning av bland annat natur- och fritidsguider. Visa upp kommunens alla fantastiska ytterområden med närhet till vatten och vacker natur.

Företagande som utvecklas

Det här vill Centerpartiet:

 • Starta ett särskilt utvecklingsprogram för företagande på landsbygden, både nyföretagande och utveckling av befintliga företag. Nyttja t.ex ett växande Skellefteå till att få fler företag på landsbygderna inom besöks- och servicenäringarna.
 • Ta tillvara lantbrukarnas kunskaper och erfarenheter genom regelbundna möten. Lantbrukets företagande är på flera sätt grunden till bilden av landsbygden genom brukandet av jord och skog. Utan en fungerande landsbygdssektor faller landsbygden samman.
 • Se över förutsättningarna för turismutveckling samt hur denna kan stödjas och utvecklas. Gäller både större och småskaliga besöksmål. Detta inbegriper t.ex att identifiera lämpliga mark och vattenområden för turismutveckling.

Fler viktiga frågor för landsbygds-utveckling

Det här vill Centerpartiet:

 • Ta tillvara de utlandsfödda som kommer till Skellefteå och se flerspråkighet och kulturell mångfald som en merit och något som gör Skellefteå starkare.
 • Använda byautveckling som testbädd för många nya hållbara lösningar när det gäller planering, byggande, transporter och våra livsmiljöer.
 • Stötta de gröna näringarna. Livsmedelsförsörjning, skogsbruk, jordbruk och djurhållning är områden som på många sätt är grunden för verksamheter, aktiviteter och möjlighet att bo på landsbygden och som har stor betydelse för hela kommunens tillväxt.
 • Upphandla maten till förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden med samma krav på miljöhänsyn och djurskydd som det är på svensk livsmedelsproduktion.
 • Säkerställ att det finns drivmedel och laddstationer på rimligt avstånd i hela kommunen.
 • Verka för att persontrafik mellan Jörn- Bastuträsk- Skellefteå- Bergsbyn- Skelleftehamn kommer igång.
 • Verka för att tågtestbanan mellan Jörn och Arvidsjaur kan förverkligas.
 • Möjliggöra tillgängliga återvinningscentraler och återvinningsstationer i kommundelarna.
 • Införa IVPA (I väntan på ambulans) i hela kommunen.
 • Verka för familjecentraler vid alla hälsocentraler.

FÖR SKELLEFTEÅS BÄSTA

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.