SKELLEFTEÅ - DEN GRÖNA, TRYGGA OCH NÄRA STADEN


sol-has-bg

Tänk dig ett tryggt och grönt stadsrum, där närheten till god service och aktiviteter går att nå inom femton minuter, med cykel eller buss. Ett stadsrum där kultur och fritid ges utrymme och naturliga, generationsöverskridande mötesplatser ligger som ett pärlband kring älven. Här finns gröna rum där lek och upplevelser, samtal och vila kan erbjudas både boende och besökare av staden.

Tänk dig en stad, där älven blir en livsnerv i stadsbilden som binder samman de olika stadsdelarna, där de var för sig skapar trygga tillgängliga områden med närhet till skola och service. Och tänk dig en trygg och grön stad med liv och puls i centrum och med närheten till stadsdelarna som utformas som stadsbyar. Vår framtida stad är trygg, nära och grön. Denna vision är utgångspunkten för Centerpartiets stadsprogram.

Centerpartiets stadsprogram sträcker sig längs Skellefteälven, från Medle i väster till Skelleftehamn i öster. Det utgår från den vision för Skellefteå som Centerpartiet varit med och tagit fram: ”Skellefteå, en hållbar plats för en bättre vardag”. Det riktar sig till dig som bor inom detta område, ung som gammal, för alla barn, skolelever, arbetande, pensionärer, men också för föräldralediga, sjuka och de som av olika anledningar är utan arbete. Här kan livet levas tryggt, nära och grönt, där våra förslag siktar framåt mot ett nytt ledarskap i Skellefteå.

I vårt stadsprogram har vi samlat de frågor vi vill satsa på under nästa mandatperiod. Vi befinner oss mitt i en spännande samhällsomvandling, där många möjligheter och utmaningar kommer att ta oss till en ny stadsbild, med småstadens trygghetskänsla, där den nya gröna tekniken och kulturella upplevelser kommer göra Skellefteå till en världsmetropol. Centerpartiet vill vara med och ta ansvar för den utvecklingen av Skellefteå. För Skellefteås bästa!

Grön Stad

EN GRÖN STAD

Grönt I vår gröna stad vill vi se fler samlingspunkter och grönområden där man kan känna gemenskap. Det behövs fler parker och lekytor och ett bättre användande av älven, både vattnet och stranden. Aktiviteter året om vid älven, i centrum, på Vitbergsområdet och i kulturhuset, gör vår stad till en spännande plats året om.

Grönt I stan finns flera större naturområden, både på norra och södra sidan älven. Dessa områden är jätteviktiga och vill vi bevara och utveckla dem för fritidsaktiviteter i skog och mark.

Grönt Vi vill ha en grön stad, där odlingar finns både vid bostadsområden och i centrum. Gröna stråk finns både på marken och längs väggar på högre hus. Biologisk mångfald tas med i planeringen när det byggs om och byggs nytt.

Grönt Så mycket som möjligt ska byggas med trä, med klimatneutralt avtryck och kretsloppstänk. Vi vill att vi återvinner det vi kan från våra hem och vår stad, från byggen, affärer och företag. Det ska vara enkelt att göra rätt och återbruka för våra invånare, företag och för våra kommunala verksamheter.

Grönt Klimatfrågan är en av våra viktigaste uppgifter att lösa. Förnybar energi är grön el. Den kan komma från vatten, vind eller sol. I vår stad tar Centerpartiet ansvar och vill se hållbara lösningar genom att satsa på grön innovation. Skellefteå kan gå i spetsen och visa vägen genom att vara testbädd för många nya hållbara lösningar när det gäller stadsplanering, byggande, transporter och våra livsmiljöer.

Centerpartiets vallöften för en grön stad:

 • Ta fram en "Grön plan" för bevarande av grönytor och naturområden i Skelleftedalen
 • Bygga fler park- och lekytor i anslutning till grönytor
 • Bygga en ekologisk by/kretslopps-bostadsområde med ekosystemtjänster
 • Avsätta kommunal mark för odlingar i stan och vid bostadsområden
 • Främja odlingar längs husväggar och tak och tillåt fruktträd och buskar på kommunens grönytor
 • Ta fram planer för var det passar att bygga bostäder och fritidshus, så att det går snabbt och enkelt, och ger långsiktigt hållbara boendeområden
 • Utveckla hållbart byggande med klimatneutralt avtryck
 • Använda stan som testbädd för många nya hållbara lösningar när det gäller stadsplanering, byggande, transporter och våra livsmiljöer.
 • Göra återvinningsstationer och återvinningscentraler tillgängliga i hela Skelleftedalen
 • Skapa giftfria miljöer för våra barn - en giftfri kommun. Inga gifter eller mikroplaster på lekplatsen.
 • Göra det möjligt att cykla enkelt, snabbt och säkert både i stan och i våra övriga tätorter
 • Anlägga cykelbana mellan Medle och stan
 • Bygga cykelparkering i P-hus att hyra
 • Skapa kloka parkeringslösningar i stan, gratis infartsparkeringar
Trygg Stad

EN TRYGG STAD

Tryggt Skolor och förskolor ska vara trygga platser för våra barn och ungdomar. Förskolor och småskolor i närhet till hemmet inger trygghet hos barnen och skapar mindre trafik i anslutning till lämning och hämtning. Det behöver även finnas mindre enheter, både för barn och pedagoger. Vi ser att Skellefteå behöver fler OB-förskolor och förskolor med utökade öppettider utifrån behov. Rimligt stora barngrupper och delaktig personal ger både trygghet och ett bra lärande. Vi vill ha en skola som ger det bästa till våra barn och ungdomar, och vi gör de satsningar på skolan som behövs för att nå dit.

Tryggt En jämställd skola är en trygg skola och det vill vi jobba för. Trygga ungdomar ger ett tryggare samhälle. Vi vet att gymnasiebehörighet behöver höjas i Skellefteå. Gymnasieexamen öppnar dörren till arbetsmarknaden för våra ungdomar. Här vill Centerpartiet främja psykisk och fysisk hälsa för våra ungdomar genom bättre samarbete mellan skolhälsovården, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Vi vill också att SYV (studie- och yrkesvägledare) arbetar mer för att främja ett mer jämställt yrkesval. Skellefteå har behov av en till gymnasieskola och inom vuxenutbildningen behöver vi ett brett utbud. Vi vill ha fler högskoleprogram och yrkesutbildningar till Campus.

Tryggt Vi ser att aktiviteter som samlar människor är viktiga för att ge liv åt staden och öka tryggheten. Här spelar föreningslivet, kulturen och civilsamhället en viktig roll. Ökad gemenskap ger ett trivsammare och tryggare samhälle.

Tryggt Man ska kunna vara trygg med att det finns bra vård och omsorg när behoven uppstår. I Skellefteå ska vi ha Sveriges bästa förlossningsvård och ett väl fungerade sjukhus. Centerpartiet vill även se familjecentraler vid alla hälsocentraler. Det ska vara nära till stöd och gemenskap för familjer med små barn. Centerpartiet vill verka för en ny, modern hälsocentral vid lasarettet och en kvällsöppen vårdcentral.

Tryggt Det ska vara enkelt att få den omsorg som man behöver. Här är trygghetsboenden, särskilda boenden och hemtjänst viktiga pusselbitar, och vi vill se både kommunala och privata utförare.

Tryggt Vi tror på människors förmåga att samsas och att samarbeta för ett tryggt samhälle. Centerpartiet har förslag som ger fler poliser i yttre tjänst, som kan arbeta med förtroendeskapande insatser. Vi vill gärna se kvarterspoliser i våra stadsbyar.

Tryggt Ett jämställt samhälle är ett tryggare samhälle. Centerpartiet vill se en stad där kvinnor och män har lika förutsättningar och möjligheter. Fler kvinnliga företagare och fler manliga förskollärare. Unga tjejer och kvinnor ska kunna gå tryggt genom staden om kvällen. Vi tror på normförändring och våldsprevention. Centerpartiet stöttar Huskurage och vill se det i alla bostadsföreningar, där grannar uppmanas att knacka på hos grannen vid oro för våld och av omtanke.

Centerpartiets vallöften för trygg stad:

 • Tillgodose yngre barns behov av barnomsorg och skola i en relativ närhet till hemmet
 • Erbjuda små och större skolalternativ för att kunna tillgodose alla barns och pedagogers behov
 • Se flera mindre skolor som ett alternativ innan det byggs en ny storskola
 • Verka för mindre barngrupper i förskolan
 • Anpassa lokalerna och utemiljön för antalet barn
 • Förskolor ska ha max 6 avdelningar
 • Öppna fler OB-förskolor och anpassa förskolors öppettider utifrån behoven
 • Jobba främjande kring psykisk hälsa bland unga genom samarbete mellan skolhälsovård, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten
 • Utveckla jämställdhetsarbetet inom SYV, för ett mer jämställt yrkesliv
 • Utveckla lärlingsutbildningar och YrkesVux-utbildningar
 • Verka för permanent sjuksköterskeutbildning i Skellefteå
 • Verka för att universiteten ordnar utbildningar vid lärcentrum. Det behövs heltids-. deltids-, fjärr och distansutbildning.
 • Satsa på fler yrkesutbildningar för särskoleelever
 • Skapa mötesplatser som ger plats för lek, musik, uppträdanden, tävlingar m.m.
 • Bygga vård- och omsorgsboende för äldre med 120 platser
 • Tillåta både privata och kommunala utförare av vård- och omsorgsboenden
 • Möjliggöra kvarboende med hemtjänst med både privata och kommunala utförare
 • Främja fler trygghetsboenden
 • Förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor så att vi kan locka och behålla en kunnig och engagerad personal
 • Säkra vägunderhåll och snöröjning på våra vägar
 • Införa "nattstopp" inom kollektivtrafiken
 • Öka belysning vid busshållplatserna
 • Verka för ett fungerande länsdelslasarett i Skellefteå
 • Starta en kvällsöppen hälsocentral
 • Bygga en ny hälsocentral i centrala Skellefteå
 • Öppna familjecentraler vid alla hälsocentraler
 • Arbeta för att en trygg och tillgänglig förlossningsvård säkras. "Sveriges bästa förlossningsvård".
 • Verka för en platsförlagd sjuksköterskeutbildning i Skellefteå
 • Verka för fler poliser i yttre tjänst, gärna som kvarterspoliser
 • Arbeta aktivt med jämställdhet inom kommunal verksamhet och för att öka jämställdheten i samhället
 • Göra konkreta handlingsplaner med verktyg för att stoppa mäns våld mot kvinnor
 • Minska drift i kommunal regi ger möjlighet till fler lokala företag. LOV (Lagen om valfrihet) bör införas, det gynnar kvinnligt företagande.
 • Uppmuntra privata aktörer att starta barnomsorg
 • Öka andelen företagande kvinnor till riksnivå
 • Arbeta aktivt inom kommunen med attityder hos kommunens näringsliv kring att anställa utlandsfödda
 • Öka andelen utlandsfödda bland kommunens personal - se flerspråkighet och kulturell mångfald som en merit
Nära Stad

EN NÄRA STAD

Nära Vi vill bygga stadsdelar som byar, stadsbyar, där invånarna kan finna gemenskap. Här kan kvarterskaféer, stadsbyastugor och även skollokaler bli mötesplatser för gemensamma aktiviteter.

Nära Det behövs fler villaområden i stan. Det behövs nya områden att bygga på, med ny infrastruktur. Här vill vi främja att kommunen köper in ny mark för bostadsbyggande och att kommunen även uppmuntrar fler markägare att bygga bostäder. Nya områden med förskola och skola kan vara Boviken, Myckle och Lund.

Nära Vi gillar 15-minuters-staden. Vi vill satsa på väginfrastrukturen för en närmare stad. Det handlar om säkra skolvägar, bra cykelbanor och cykelinfrastruktur, lättillgängliga mobilitetscentran i stadsdelarna och ökat underhåll på stadsdelsgatorna. För att knyta ihop stan bättre behöver Västra Länken byggas, liksom en ny E4-överfart över älven österut.

Nära Vi värnar stadskärnan och i city vill vi främja ett aktivt stadsliv med handel, restauranger och många gröna trygga mötesplatser. Här finns även marknad för lokalproducerade produkter och pop-up butiker.

Nära Det är viktig att ta tillvara de utlandsfödda som kommer till Skellefteå och se flerspråkighet och kulturell mångfald som en merit och något som gör Skellefteå större och starkare.

Nära Kultur och fritid i stadsmiljön är viktigt. Vi vill att kulturskolan ska kunna ha öppen skola även på kvällstid. Vi ser möjligheter med turismskyltning och vill ha en stad som är rolig året om. Vi ser både sommarsporter och vintersporter som spännande inslag i stadsbilden. Föreningslivet är viktigt i stan. Det bidrar till en mängd olika aktiviteter och samhörigheter som utvecklar hela samhället.

Nära Näringslivet behöver förenklade ansökningsprocesser, snabbare kontakter och kortare beslutstider för kommunala tillstånd. Även små och medelstora företag behöver god service från kommunen.

Nära Många kommunala verksamheter ska upphandlas istället för att drivas i kommunal egenregi, till exempel städ, parkskötsel, restaurangverksamhet. Det som upphandlas för kommunal verksamhet ska handlas så lokalt som möjligt. Det är de lokala företagen som ger jobb och skatteintäkter till Skellefteå.

Nära Centerpartiet vill lyfta kvinnors företagande. Dels med kvinnor som förebilder, dels med kunskap och stöttning. Att införa LOV (lagen om valfrihet) i den kvinnodominerande offentliga sektorn, t ex hemtjänst, är ett förslag som ger fler kvinnor möjlighet att starta och driva företag. Fler RUT-tjänster ser vi gynnar såväl kvinnors företagande som kvinnor och män i deras vardagsliv.

Nära Vår stad är till för alla. Vi i Centerpartiet vill att vår stad och våra landsbygder ska utvecklas tillsammans. För en attraktiv stad kan alla ta del av och en attraktiv landsbygd gynnar även staden.

Centerpartiets vallöften för en nära stad:

 • Bygga nya stadsdelar som byar, stadsbyar, med plats för samlingsplatser
 • Stadsplanera fler villaområden med förskola och skola i ytterkanterna av stan, t.ex Boviksområdet, Myckle, Lund, Furunäsområdet och mot Kroksjön
 • Främja att fler markägare bygger bostäder och tillgängliggör fler tomter
 • Göra det enklare att bygga på attraktiva, strandnära tomter
 • Möjliggöra för fler trygghetsboenden, både i ytterområdena och i stan. Därför vill Centerpartiet ge de byggföretag som bygger trygghetsboenden i ytterområdena gratis tomt i stan, för att bygga trygghetsboende även där.
 • Verka för att snabba på Norrbotniabanan. Det behöv effektiva transporter, och för att skapa större arbetsmarknadsregion.
 • Verka för att persontrafik mellan Jörn- Bastuträsk- Skellefteå- Bergsbyn- Skelleftehamn kommer igång
 • Verka för att ny E4-dragning kommer på plats österut snarast
 • Planera och bygga Västra länken
 • Anlägga tillgängliga mobilitetscentran i stadsdelarna
 • Driva på bredband åt alla. Utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur måste fortsätta för att säkra tele- och bredbandskommunikation.
 • Främja ett aktivt stadsliv med restauranger och bra platser för handel
 • Se till att kulturaktiviteter finns både i stan och i kommundelarna
 • Utveckla Kulturskolan att inspirera barn och ungdomar med olika typer av kultur, oavsett var i kommunen man bor
 • Organisera Kulturskolan att inspirera barn och ungdomar med olika typer av kultur, oavsett var i kommunen man bor
 • Organisera Kulturskolan även på kvällstid och utveckla innehållet t.ex med spelutveckling
 • Vidareutveckla arbetet med naturguidning, både i tätortsnära natur och på landsbygderna tillsammans med föreningar
 • Se över förutsättningarna för turismutveckling i kommunen samt hur denna skulle kunna stödjas och utvecklas. Gäller både större och småskaliga besöksmål. Detta inbegriper t.ex att identifiera lämpliga mark och vattenområden för turismutveckling.
 • Förenkla hantering av tillståndsansökan och tillsyn för företagen
 • Upphandla mer av driften för kommunens verksamhet. Mindre drift i kommunal regi, t.ex LOV, växthus, delar av tekniska kontorets verksamheter, fotvård, Låt entreprenörer ta hand om renhållning, camping, däckbyten, fotvård, grön omsorg m.m. istället för att kommunen ska konkurrera med mindre företag.
 • Prioritera grönt näringsföretagande vid upphandling
 • Utveckla upphandling för lokalt producerade livsmedel i de offentliga köken, t.ex genom att närodlade råvaror prioriteras vid all upphandling
 • Stödja och utveckla vidareförädling av lokala "livsmedelsnaturresurser" som bär, potatis, mjölk, vilt etc.
 • Tillhandahålla lokaler för personer som vill testa en företagsidé
 • Anlägga mer tillgänglig mark för näringslivsetableringar
 • Främja småföretagarseminarium för erfarenhetsutbyten
 • Verka för Entreprenörskap i skolan på alla grundskolor
 • Främja att skolan arbetar tillsammans med näringslivet redan i de lägre årskurserna, t.ex med företags-gästföreläsningar varje år
 • Ge Näringslivskontoret i uppdrag att arbeta med bättre samverkan mellan näringsliv och akademin
 • Ge stöd till teknikutveckling av småskalig energiproduktion

FÖR SKELLEFTEÅS BÄSTA

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.