Bifall för Centerpartiets motion om Geriatrisk vårdcentral

På regionfullmäktige den 28:e april bifölls Centerpartiets motion om att utreda Geriatrisk vårdcentral som ett alternativ i regionens primärvård.

En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. Som befolkningsutvecklingen ser ut idag kommer det om cirka 30 år finnas dubbelt så många 80-åringar. Studier visar att bland patienter över 60 år har 73 procent kognitiv svikt (minnesstörningar). Multisjuklighet blir med stigande ålder ett allt vanligare fenomen, enligt en definition så finns multisjuklighet hos sju procent av svenskarna. Multisjuka äldre passar sällan in i mallar för enklare vårdprogram utan kräver just ett individanpassat multiprofessionellt omhändertagande.

”Att införa GVC skulle på lite längre sikt kunna ge trygghet till patienter och anhöriga.” säger Ewa-May Karlsson, gruppledare för Centerpartiet i Region Västerbotten och upphovsperson till motionen.

Motionären lyfter fram möjligheten att inrätta en Geriatrisk Vårdcentral (GVC) som likt BVC och MVC är en modell där den äldre multisjuke efter en grundlig kartläggning och läkarbedömning får en individuell vårdplanering.

Motionen har besvarats och av svaret framgår bland annat att för inskrivna i hemsjukvården och på särskilda boenden finns på de flesta håll ett tillfredsställande och strukturerat arbete med de äldre via det system av primärvårdsläkare som är knutna till varje sådant boende men för andra individer saknas helhetsperspektivet. Hälso- och sjukvårdsnämnden biföll motionen vid sammanträdet den 18 februari och Regionfullmäktige biföll motionen den 28 april.