Debatt: så kan vi klara en långsiktig energilösning

Energipolitik liksom säkerhetspolitik kräver ett långsiktigt och ansvarsfullt agerande. Regeringen bör därför omgående inbjuda till nya energisamtal för att tillsammans med riksdagens partier utforma lösningar som säkrar en långsiktig och stabil energipolitik. Det skriver Mattias Larsson, distriktsordförande och riksdagskandidat för Centerpartiet Västerbotten i ett debattinlägg publicerat i VK 7/6-22.

Vinterns rusande elpriser, Putins anfallskrig, fler elbilar och ett generellt ökat behov av mer elenergi för att bl.a. klara industriexpansionen här i norr har fört upp energidebatten ordentligt på dagordningen. Förutsättningarna har förändrats och det snabbt!

För Centerpartiet har långsiktighet i energi- och miljöpolitiken stått i fokus under decennier. Thorbjörn Fälldins framåtsyftande synsätt och enträgna arbete gav på 1970-talet energipolitiken en ny inriktning. I stället för ännu fler kärnkraftverk fick vind- och solkraft utrymme, ansträngningarna att skapa biobaserad energiproduktion växte och det aktiva arbetet med att driva fram energihushållning gav mycket stor och långsiktig utdelning.

Maud Olofsson följde som energi- och näringsminister upp Fälldins arbete och samlade 2009 en bred majoritet i riksdagen för en konstruktiv och framtidsinriktad energipolitik.

I den överenskommelsen slogs fast att det var fritt fram för investerare att satsa på kärnkraft, förutsatt att man klarade de uppsatta miljö- och säkerhetskraven. Marknadens aktörer fick ansvaret att fatta investeringsbesluten. Även om kärnkraftsoptimismen nu åter blommar på sina håll har dock hittills ingen privat investerare anmält sitt intresse.

Det går faktiskt att producera mer energi i befintliga kärnkraftverk. Forsmark kan bidra med ytterligare 2 TWh (motsvarande hushållsel hos ca 400 000 villor). Men det är inte åt det hållet fokus ligger, trots att det skulle ge effekt på kort sikt.

I stället hoppas högeralliansen på ett snabbspår för nya reaktorer. Ebba Busch sa i partiledardebatten 8/5 att det bara tar tre år att bygga ny kärnkraft trots att det inte finns några belägg för påståendet.

Däremot finns belägg för det motsatta: Det finska kärnkraftverket Olkilouto 3 tog 16 år att bygga. Slutnotan blev 83 miljarder kronor jämfört med planerade 33 miljarder. Förhoppningar utan underlag ger knappast elektricitet i uttagen. Experter talar snarare om en byggtid på 10-15 år – inte tre!

Det pratas en del om små reaktorer. Också här är det idag förhoppningar. De modulära reaktorer men pratar om finns ännu och innebär därmed ingen ljusning för dagens kris. Ännu längre bort ligger fjärde generationens kärnkraft där använt bränsle tros kunna nyttjas igen.

Centerpartiet föreslår en annan väg. Vi vill fokusera på det vi vet fungerar idag och stärka detta. I vår ”Färdplan för att fördubbla svensk elproduktion till 2030” som nyligen presenterats anger vi punkt för punkt vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka elproduktionen här och nu. Vi bedömer att dessa åtgärder både är tillräckligt ambitiösa och möjliga för hantera framtida utmaningar.

I korthet innebär Centerpartiets förslag:

* Ökad produktionen av klimatsmart energi

* Ett snabbspår för att ersätta äldre vindkraftverk med större och mer effektiva verk

* Revidera lagstiftning som hämmar investeringar och skapar osäkerhet för företagen

* Satsa på havsbaserad vindkraft

* Stimulera landbaserad vindkraft genom ett system för lokal återbäring att elproduktionens vinster

* Ta fram en plan för att nyttja vattenkraftens maxkapacitet. Enligt en studie från Skellefteå Kraft och SWECO går det att höja effekten i de tio största älvarna med 24 procent!

* Slopa skatten för produktion av sol-el för eget bruk och underlätta för dem som vill investera i solkooperativ

* Ta snabbt fram en kraftvärmestrategi som skapar incitament för produktion av mer biokraft, som bättre nyttjarbefintlig biokraft och som främjar användningen av biogas

* Förenkla energiproduktion och effektivisering

* Återför 12 miljarder kronor från Svenska Kraftnät till elkonsumenterna som kompensation för fjolårets höga elpriser

* Behåll det kommunala vetot, men utforma det så att besluten fattas tidigt i planeringsprocesser

* Kapa regelhinder som står i vägen för investeringar i grön teknik och energiproduktion genom att reformera miljötillståndsprocesserna

* Effektivisera energianvändningen i hela samhället

Energipolitik liksom säkerhetspolitik kräver ett långsiktigt och ansvarsfullt agerande. Regeringen bör därför omgående inbjuda till nya energisamtal för att tillsammans med riksdagens partier utforma lösningar som säkrar en långsiktig och stabil energipolitik. Vi från Centerpartiet ser fram emot ett sådant initiativ.

Mattias Larsson, distriktsordförande och riksdagskandidat för Centerpartiet Västerbotten