Forskning och utbildning

Grund- och gymnasieskolan
Forskning och högre utbildning

sol-has-bg sol-light-text

Grund- och gymnasieskolan

Centerpartiet vill ha en skola där elever och föräldrar har ett ökat ansvar och inflytande. Föräldrarnas och barnens rätt att välja skola understöds genom lagstiftning och regelverk. Centerpartiet vill slå vakt om den rätten, eftersom vi tror att ett skolsystem som främjar mångfald har bäst förutsättningar att ta till vara den enskilde elevens behov. Med nytänkande och öppenhet för pragmatiska lösningar kan hotade byaskolor räddas.

Ett modernt kunskapssamhälle ställer stora krav på delaktighet och kunskap. Centerpartiets skola lägger grunden för ett livslångt lärande och är forskningsinriktad. Målsättningen måste vara en skola som är öppen och som möter det övriga samhället. Arbetslivserfarenhet måste värdesättas på ett bättre sätt vid ansökan till högskolan. Centerpartiet vill också göra det ska bli lättare att godkänna utländska utbildningar, så att gränser kan rivas och broar byggas.

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Vi vill att förskolan och övrig pedagogisk omsorg ska vara den professionella och trygga pedagogiska verksamhet som den är tänkt att vara. Vi tror därför att det är viktigt att också låta verksamheterna få finnas även i mindre samhällen för att alla barn ska kunna ta del av den.

Centerpartiet vill:

  • Öka tillgången av förskolor, kommunala som privata, i hela länet
  • Ha högre personaltäthet, och öka andelen behörig personal
  • Stärka skolhälsovården och sätta in åtgärder för att förbätra elevhälsan, inte minst psykisk ohälsa

 

Forskning och högre utbildning

Det behövs fler platser på Yrkeshögskolan i hela länet för att täcka upp de framtida behov som finns. Att finnas i hela länet gör dessutom möjligheten att samarbeta med det lokala näringslivet finns. Vi behöver utbildningar som leder till jobb. Risken när utbildningarna centraliseras till de större orterna är att de som går utbildningen blir kvar – och inte flyttar hem igen för att jobba där behoven är som störst. Ytterligare ett sätt att få kompetens i hela länet är att universitetet tar sitt ansvar och ordnar för utbildningar vid länets olika lärcentrum, det behövs både heltids-, deltids-, fjärr- och distansundervisning.

I länet finns tre etablerade universitet: Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet. Vid alla tre lärosätena bedrivs avancerad forskning inom bioenergi, förädling av naturresurser och miljöforskning. Exempel på spetsforskningsprogram är Future Forests, Bio 4 Energy och Ecochange. Många är samverkansprojekt som ligger nära det lokala näringslivet.

Centerpartiet vill:

  • Att det forskas på vidareförädling av länets naturresurser
  • Att forskning vad gäller teknikutveckling i kallt klimat prioriteras
  • Att det sker mer tillämpad forskning inom området fordonsbränslen
  • Mer tillgänglig högre utbildning genom t.ex. fler lärcentrum

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.