Regional utveckling och kultur

Regional utveckling
Kultur i hela Västerbotten
En grön hållbar tillväxt

sol-has-bg sol-light-text

Regional utveckling

Med regionbildningen så kommer de regionala utvecklingsfrågorna förhoppningsvis hamna mera i fokus. Förutsättningen för ett framgångsrikt arbete är att den nya regionkommunen och länets 15 kommuner känner ansvarstagande, samverkan, samsyn och samhandling kring det som oundvikligen kommer att handla om prioriteringar. För Centerpartiet kommer jobb och tillväxtfrågorna vara högt upp på den politiska agendan. De regionala tillväxtmedlen ska fördelas i hela länet.

Centerpartiet vill:

 • Att regionala skattebaser införs
 • Att projektmedel för företagsutveckling fördelas i hela länet
 • Att en särskild satsning görs i turismföretagandet
 • Att gröns näringsföretagande prioriteras
 • Att utvecklingsprojekten ska vara tydliga och ge långsiktig effekt

 

Kultur i hela Västerbotten

Kulturen i Västerbotten har en lång tradition i folkbildningen, berättandet och det kulturella föreningslivet. I den myllan har det skapats en mångfald av kulturella uttryck som är värd att både bevara och utveckla. De kulturella institutionerna muserna, länsteatern och Norrlandsoperan är viktiga noder i den västerbottniska kulturen. De ska i den mån det är möjligt verka i hela länet.

Centerpartiet vill:

 • Att det ska vara gratis entré till museerna i Västerbotten
 • Att anslagen till Skogsmuséet och företagsarkivet säkras
 • Att Norrlandsoperan ger fler föreställningar i hela länet
 • Att den samiska kulturen uppmärksammas och prioriteras
 • Att arbetet med den lokala kulturhistorien utvecklas
 • Att de mindre biografernas fortlevnad ute i länet säkras
 • Att huvudmannaskapet för kulturinstitutionerna i regionen utreds (muséerna, Norrlandsoperan och Länsteatern)

 

En grön hållbar tillväxt

Västerbotten behöver fler växande företag. Det gröna företagandet har goda förutsättningar att verka i länet. I omställning till ett fosilfritt samhälle kommer det att krävas både innovativt och ett tillverkande företagande. Västerbotten har stora naturresurser i form av skog och åkermark där bioenergi kan utvinnas som en komponent i ett hållbart samhälle. Västerbotten är långt ifrån självförsörjande vad gäller närproducerade livsmedel. Här finns en potential till ökat livsmedelsföretagande.

Centerpartiet vill:

 • Att närodlade råvaror prioriteras vid upphandling
 • Att småskalig energiproduktion får stöd i teknikutvecklingen
 • Att utvecklingsresurser satsas på vidareförädling av länets livsmedelsresurser som bär, potatis, mjölk, vilt etc.
 • Tillgängliggöra större delar av länets landsbygder för besökare och tätortsbefolkningen
 • Att regionen främjar nystart och tillväxt av gröna företag
 • Att skatten slopas på egenproducerad grön energi
 • Att det fortsatt satsas på klimatsmart uppvärmning av lokaler
 • Sträva mot ett plastfritt samhälle
 • Att Västerbotten blir det mest klimatsmarta landstinget i landet


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.