Centersegrar på kommunfullmäktige 30 oktober

Under måndagens kommunfullmäktige behandlades två motioner från Centerpartiet. Trots att de inte fick bifall ser vi det som små delsegrar att de inte avslogs utan besvarades. Läs mer om motionerna här nedan!

Bostadsbyggande i hela kommunen

Den första motionen kom från hela den centerpartistiska fullmäktigegruppen. Motionen går ut på att få till att AB Bostaden går före och bygger bostäder även utanför femkilometersstaden. De tre att-satserna lyder som följer:

att Umeå kommun presenterar en 10-års plan kopplad till tidsperioden för gällande strategiska plan över olika förutsättningar för bostadsbyggande i hela kommunen,
att Umeå kommuns tillgångar av mark för verksamhets- och bostadsändamål förstärks i hela kommunen,
att Umeå kommun via sina ägardirektiv uppdrar till AB Bostaden att presentera förslag till 10-års plan på att en proportionell andel av bolagets investeringar i nya bostäder anpassas till befolkningsutvecklingen i orter utanför femkilometersstaden.

Fullmäktiges beslut blev till slut att besvara de två första att-satserna, detta eftersom detta är något som kommunen börjat jobba med. Den tredje att-satsen avslogs.

Här kan du läsa motionen i sin helhet på Umeå kommuns hemsida: Plan för bostadsbyggande i hela Umeå kommun.

 

 

Mer stadsodling

Den andra motionen skickades in av Anna-Karin Sjölander, med titeln "Införande av en stadsodlingsnorm". Denna motion handlar om att vi vill införa en norm för markyta för stadsodling, likt den norm som finns för parkeringsplatser. Att-satsen i motionen lyder som följer:

att Umeå kommun inför en stadsodlingnorm liknande den befintliga parkeringsnormen.

Fullmäktiges beslut blev ett besvarande, med hänvisning till de yttranden som Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden lämnat. Man beslutade även att Gator och parker (genom Tekniska nämnden) får i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial för att främja stadsodling på allmän platsmark. Samt att frågan om normer för stadsodling på fastighetsmark utreds inom redan påbörjade hållbarhetsprogram.

För oss i Centerpartiet ser vi detta som en delseger på vägen mot ett blomstrande Umeå där yta för stadsodling är lika självklart att bygga vid nybyggnation, precis som parkeringsytor är självklart idag.

Här kan du läsa motionen i sin helhet på Umeå kommuns hemsida: Införande av en stadsodlingsnorm