Alliansen: 11 gemensamma budgetuppdrag inför 2021

- Kommunen måste effektivisera, de tillgängliga resurserna måste användas på bästa möjliga sätt! Vi har därför lagt tydliga uppdrag så att de resurser vi har i kommunen används på ett smartare sätt, så att pengarna räcker till mer. Vi måste prova alla förslag till effektivisering och genomlysa och testa dessa, säger Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet i Umeå.

Idag torsdag 15 oktober presenterade Allianspartierna i Umeå sitt förslag på gemensamma uppdrag i budgetarbetet. Partierna kommer som tidigare år att lägga fram var sitt budgetförslag till Kommunfullmäktige, men precis som tidigare finns uppdrag som är likalydande i de fyra alternativen.

- Vi är fyra olika partier som går fram med varsin budget, det är ett sätt för oss att visa våra olika riktningar. Samtidigt är vi fyra partier som i många frågor har samma syn, därför har vi valt att ta fram ett antal uppdrag där vi är helt överens, säger Larsson.

De gemensamma uppdragen kommer att finnas med i varje partis enskilda budgetförslag. Dessa budgetförslag presenteras måndag 19 oktober. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om budget för 2021 måndag den 26 oktober.Alliansens gemensamma uppdrag

Tillväxt och företagande

1. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på hur Umeå kommun kan införa Rättviksmodellen för att förbättra förutsättningarna för framgångsrikt företagande i kommunen och därigenom öka tillväxten.

2. Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Kommunen ska skyndsamt ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

4. Avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd för att möjliggöra ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd.


Skola

5. Inför ett obligatoriskt och aktivt val av skola samt ett skolpengssystem i Umeå som beslutas av kommunfullmäktige.

6. Inför en elevhälsogaranti i skolan – garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar.

7. Kommunfullmäktige ger för- och grundskolenämnden i uppdrag att stimulera etablering av externa aktörer inom förskoleverksamheten.

Omsorg

8. Skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

9. Kommunfullmäktige ger äldrenämnden samt individ- och familjenämnden i uppdrag att justera ersättningsnivåerna så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor

Kommunal effektivisering

10. Återinför en form av köp/sälj-modellen för att bland annat reducera kommunens lokalkostnader.

11. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att konkurrensutsätta driften av nämndens badverksamhet.