Centerpartiets synpunkter på Skolstruktur 2.0

Under hösten har kommunen haft Skolstruktur 2.0 ute på remiss. Det förslag som föreslås har väckt ilska och irritation hos många föräldrar vars barn tvingas in till tätorten för att byaskolorna är fulla. En konsekvens av detta har dessutom blivit att ett förslag om att lägga ner Backens musikklasser har lagts fram. Vi från Centerpartiet ser allvarligt på den centraliseringsutveckling som de styrande partierna strävar efter, och har därför bland annat lämnat följande yttrande över Skolstruktur 2.0:

Förslaget till ny skolstrukturplan vilar på en princip att elever från den stadsnära landsbygden upp till årskurs sex och som bor så att de kan åka skolskjuts ska kunna få sin skolplacering i tätorten. Principen är tyvärr både orimlig och farlig.

  • Den stadsnära landsbygden har stor dragningskraft som boendemiljö vilket visar sig genom den befolkningstillväxten alltsedan 1965 håller samma takt som tätortens. De familjer som väljer att bo på landsbygden utgår från att förskola och framförallt skola till barnen ska erbjudas i närområdet. Ändras denna princip förändras förutsättningarna för fortsatt befolkningstillväxt inom stora områden inom Umeå kommun. Ensidiga planeringsprinciper inom skolverksamheten hotar utvecklingen i stort.
  • Den sociala effekten för de barn som drabbas av att skolgången splittras i relation till jämnårigas skolgång riskerar att förlora den naturliga sammanhållningen på övrig tid t.ex. i fritidsaktiviteter, gruppverksamheter inom föreningslivet m.m. I dessa verksamheter är föräldrars engagemang en viktig förutsättning för de sociala aktiviteterna dvs det sociala kittet. Betydelsen av förebyggande arbete och social tillit är en viktig faktor för många och kan riskeras av att skolans planering splittrar samhörigheten inom de olika årskullarna.
  • Barn och ungdomars identitet danas både i skolmiljön och familjens sociala umgänge och aktiviteter. De informella stödfunktionerna i den sociala miljön genom släkt och grannar är av stor betydelse och får inte hotas av skolans planering.
  • En medveten ökning av antalet skolskjutskilometer är en felaktig prioritering både miljömässigt och trafiksäkerhetsmässigt.
  • Lokal behoven vid de olika landsbygdsskolorna ska i huvudsak lösas i anslutning till skolenheten med undantag för den undervisning i årskurs sex som behöver samordnas med andra skolenheter.
  • En socialt hårdhänt skolplanering kommer att innebära att fler familjer söker vägen till fristående skolor av skäl som inte är pedagogiska.
  • Ett ökat antal elever i landsbygdsskolornas närområden måste innebära att kapaciteten hos dessa skolor byggs ut.
  • Att avskaffa musikklasserna på Backenskolan av kapacitetsskäl är inte rimligt.