Interpellation: Vad händer med föreningslivets verksamheter och ekonomi under och efter pandemin?

Interpellation inlämnad av Sven-Olov Edvinsson till kulturnämndens ordförande Helena Smith och fritidsnämndens ordförande Ari Leionen. Läs den i sin helhet här nedan.

Centerpartiet föreslog vid budgetmötet i oktober 2020 att Umeå kommun skulle genomföra en riktad, fördjupad uppföljning av hur föreningslivets verksamheter och ekonomi utvecklats under 2020 och våren 2021. Det är angeläget att de olika föreningsområdena speglas. Finns det gemensamma trender? Finns det skillnader mellan idrott, kultur, lokalägande föreningar, sociala föreningen och socialt företagande, trossamfund, pensionärsföreningar, hembygdsföreningar m.fl. Det finns flera exempel på föreningar med mycket ansträngd ekonomi t.ex. inom Curling, 4H, Tegs ungdomshockey men även inom kulturföreningar bl.a. dans och körsång.

Även om Centerpartiets uppdrag avslogs har förvaltningar inom fritid, kultur, social verksamhet m.fl. sannolikt samlat olika erfarenheter under den pågående pandemin. Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor de två nämnder som ansvarar för föreningsstöd i Umeå kommun nämligen till kulturnämndens och fritidsnämndens ordförande:

  1. Har kultur- och fritidsnämnderna någon aktuell sammanfattning över hur föreningarnas verksamhet utvecklats under pandemin? Hur ser utvecklingen av aktivitetsstödet ut?
  2. Hur stor är risken för ökad föreningsdöd? Finns skillnader mellan olika föreningstyper? Olika kommundelar? Mellan flickor och pojkar/kvinnor och män?
  3. Anser ni att tiden är mogen för en riktad satsning som stimulerar återhämtningen och lyfter styrkan i Umeås föreningsliv

 

Umeå den 10 maj 2021
Sven-Olov Edvinsson Centerpartiet