Motion: En barn- och ungdomsvänligare kommun

Motion till kommunfullmäktige inlämnad av Anna-Karin Sjölander. Läs den i sin helhet här nedan.

Umeå kommuns barn och ungdomar berörs av beslut som fattas av alla kommunens förvaltningar, nämnder och bolag. Det är inte enbart traditionell verksamhet som skola och barnomsorg som berörs utan Barnkonventionen ska ligger till grund för alla beslut eller en åtgärd som berör barn. Därför behöver både tjänstepersoner och politiker överväga om beslutet eller åtgärden berör barnet eller barnen och i så fall på vilket sätt, dvs. ha ett barnperspektiv i beslutsprocessen. Om bedömningen visar att beslutet får konsekvenser för barnet/barnen ska hänsyn till de mänskliga rättigheterna som barn har enligt barnkonventionen beaktas.

För att säkerställa barnets rättigheter i åtgärder och ha ett barnrättsperspektiv så som lagen föreskriver behövs att så väl tjänstepersoner som politiker har kunskaper om barns rättigheter och vad det betyder i praktiken. Umeå kommun som arbetsgivare är den som är ansvarig för att alla berörda yrkesgrupper erbjuds fortlöpande kompetensutveckling om hur barns rättigheter och hur dessa ska omsätts i praktiken.

För att underlätta och säkerställa att Umeå kommun utformar en övergripande policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och hur arbetet årligen ska följas upp och utvärderas föreslår Centerpartiet att det finnas ansvarigt barnombud och en organisation för att möjliggöra att barnkonventionen efterlevs.

Centerpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att Umeå kommun inrättar en politiskt obunden Barnombudsstrateg/Barnombudsman vars uppgift är att säkerställa att kommunen alltid tar hänsyn till barns och ungdomars perspektiv i sitt arbete, vid beslut och verka för att öka kunskapen i kommunens nämnder och förvaltningar om de ungas situation och behov.

att Umeå kommun fr.o.m. 2022 redovisar och utvärderar sin verksamhet utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv, i enlighet med kriterierna i FN:s barnkonvention, i årliga Barnbokslut.

Anna-Karin Sjölander, Centerpartiet